Stamapostel

Aan het hoofd van de Nieuw-Apostolische Kerk staat sinds Pinksteren 2013 Jean-Luc Schneider. Als Stamapostel leidt hij de kerk vanuit haar hoofdzetel in Zürich. Jean-Luc Schneider is Fransman.

Hoogste geestelijke autoriteit

Als hoogste geestelijke autoriteit van alle nieuw-apostolische gebiedskerken op aarde leidt de Stamapostel de gehele kerk in alle religieuze aangelegenheden. Hij heeft voornamelijk als taak om de leer van Christus duurzaam en gewetensvol te verkondigen en rein te bewaren. Hij beroept en wijdt de Districtsapostelen, Apostelen en Opzieners, verleent hun ambtsrust of ontheft hen. Hij legt de grenzen van de gebiedskerken vast, vormt nieuwe arbeidsgebieden voor Districtsapostelen, en wijst aan de gebiedskerken werkgebieden ter verzorging toe. Hij legt het jaarbudget van de NAKI vast, beslist over uitgaven en beheer van het vermogen, spreekt de jaarlijks aan de NAKI af te dragen financiële bijdragen af met de Districtsapostelen en vaardigt regels en voorschriften uit in aangelegenheden de gehele kerk betreffend. Verordeningen van de Stamapostel zijn onder voorbehoud van tegengestelde wettelijke bepalingen voor alle gebiedskerken en hun organen verbindend.

Beroeping van een opvolger

De Stamapostel wordt door zijn eventuele voorganger beroepen. Dat is ook dan zo, wanneer de voorganger ziek is geworden of verongelukt, maar nog handelingsbekwaam is. In het geval van een plotselinge ziekte of een ongeval, waardoor de Stamapostel niet meer handelingsbekwaam zou kunnen worden, kan de Stamapostel zijn opvolging schriftelijk deponeren. Indien zulk een beroeping ontbreekt, dan wordt de opvolger door de vergadering van Districtsapostelen of Apostelen uit de kring van Districtsapostelen, Districtsapostelhelpers en Apostelen geheim gekozen. Zijn ambt vangt aan met zijn wijding, die door de in de rust tredende Stamapostel of de dienstoudste Districtsapostel voltrokken wordt. De ambtswisseling wordt onmiddellijk aan alle nieuw-apostolische gemeenten ter kennis gebracht.

Bij het bereiken van het 65e levensjaar heeft de Stamapostel recht op ambtsrust. Hij zal zijn ambtsperiode niet langer uitoefenen dan tot het einde van zijn 70e levensjaar. Om zijn opvolger te beroepen en voor de regeling, in het geval van een voorbijgaande of definitieve verhindering van de ambtsuitoefening, kan de Stamapostel in de kluis van de NAKI betreffende documenten deponeren. Indien twee onafhankelijke artsen een voorbijgaande verhindering bevestigen, dan openen de drie dienstoudste Districtsapostelen het overeenkomstige document. Sterft de Stamapostel of wordt zijn definitieve verhindering vastgesteld, dan wordt binnen zeven dagen een vergadering van Districtsapostelen bijeengeroepen, die het testament van de Stamapostel ter kennis neemt en zonder uitstel uitvoert.

Jean-Luc Schneider