NAK Internationaal

International Headquarter since 2002

De Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal (NAKI) is een zelfstandige vereniging volgens Zwitsers recht met vaste hoofdzetel in Zürich. Daarin zijn de in dienst zijnde Stamapostel en alle in actieve dienst staande Districtsapostelen, Districtsapostelhelpers en Apostelen als leidende ambten van de Nieuw-Apostolische Kerk verenigd. Organen binnen de vereniging zijn de Stamapostel, de vergadering van Districtsapostelen en die van Apostelen. NAKI vormt tezamen met alle nieuw-apostolische gebiedskerken – met inachtneming van hun juridische zelfstandigheid – een in de leer uniforme, wereldwijd werkende kerk onder leiding van de Stamapostel als hoogste geestelijke autoriteit.

NAKI heeft zich tot taak gesteld om de geestelijke eenheid van alle Apostelen op aarde met de Stamapostel en onder elkaar te verzorgen, te bevorderen en te bewaren. Dit geschiedt in het bijzonder door het plannen, voorbereiden en doen plaats vinden van vergaderingen voor Districtsapostelen en Apostelen, door het regelmatig uitnodigen van Apostelen voor deelname aan kerkdiensten van de Stamapostel en door het plannen en voorbereiden van reizen van de Stamapostel naar de diverse gebiedskerken, alwaar hij kerkdiensten houdt en daarmee de gemeenschap verzorgt.

Daarenboven stimuleert de NAKI de eenheid van de gezamenlijke gebiedskerken in de zin van een wereldwijd werkende kerk. Daartoe geeft zij impulsen voor de ontwikkeling van de gehele kerk zowel intern als extern, werkt richtlijnen en voorschriften uit op het gebied van de geestelijke, organisatorische en internationale samenwerking van de gebiedskerken en verwerkt voorschriften van de Stamapostel. Bovendien begeleidt de NAKI de door de Stamapostel opgerichte project- en werkgroepen, beschermt de eenheid van de Nieuw-Apostolische Kerk, behartigt de interessen van de kerk en vertegenwoordigt haar in de openbaarheid. Ook aan de uitwerking van een kerkelijke en financiële strategie voor de gehele kerk werkt de NAKI mee.

Om de economische toestand van de afzonderlijke gebiedskerken te waarborgen, financieel zwakke gebiedskerken te ondersteunen en daardoor bij te dragen aan een verdergaande, gelijkmatige ontwikkeling binnen de afzonderlijke regio’s, analyseert de NAKI de jaarafsluitingen van de gebiedskerken en ondersteunt hun besturen bij het bereiken van een zo groot mogelijke coördinatie van alle bestuursopgaven onder gebruikmaking van samenwerkingsmogelijkheden. Bovendien coördineert de NAKI liefdadigheidsschenkingen, archiveert geschriften die relevant zijn voor de kerk en houdt toezicht op de kerkelijke uitgaven van het Verlag Friedrich Bischoff GmbH.

Als financiële voorziening ontvangt de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal van de gebiedskerken bewijs leverende belastingen, die de Stamapostel vastlegt zoals afgesproken met de op dat moment werkzame Districtsapostel. Van deze middelen worden de eigen administratiekosten gedekt, financieel zwakke gebiedskerken ondersteund, het algemeen belang dienende en liefdadige doelen van internationale betekenis verwezenlijkt en alle verdere activiteiten van de NAKI gefinancierd.

De financiële middelen worden geadministreerd overeenkomstig instructies van de Stamapostel, die zorgt voor een geordende boekhouding alsmede voor een vakkundig opgestelde balans aan het einde van het kalenderjaar, inclusief de controle door een erkend accountantsbureau. Jaarrekening, jaarverslag en accountantsverklaring worden door de vergadering van Districtsapostelen geaccepteerd.

Voor het opstellen en onderhouden van de financiële planning van NAKI dienen de Districtsapostelen binnen zes maanden na het einde van elk boekjaar ongevraagd de ondertekende jaarafsluitingen in te leveren tesamen met het jaarverslag en de accountantsverklaring betreffende het arbeidsgebied van de Districtsapostel. Dit dient gedaan te worden in de vorm van balansen van de te verzorgen gebiedskerken, charitatieve organisaties, stichtingen en maatschappelijke ondernemingen die eventueel tot de kerk behoren.