Districtsapostelgebieden

De 10,5 miljoen nieuw-apostolische christenen behoren tot een voor hun woonplaats passende gebiedskerk. De gebiedskerken vormen onder handhaving van hun juridische zelfstandigheid gemeenschappelijk een in de leer uniforme, wereldwijd werkende kerk onder leiding van de Stamapostel als hoogste geestelijke autoriteit.

In Duitsland zijn de gebiedskerken als publiekrechtelijk lichaam (zie www.nak.de), in Zwitserland als op zichzelf staande vereniging (zie www.nak.ch) en in andere landen overeenkomstig de op dat ogenblik geldende wettelijke rechtsvorm officieel erkend. De leiding van de gebiedskerken berust bij de door de Stamapostel beroepen Districtsapostelen. De werkgebieden van de Districtsapostelen omvatten voor een deel verscheidene gebiedskerken. Het totaal van de door hen verzorgde districten wordt aangeduid als districtsapostelgebied. Daartoe worden ook de missiegebieden gerekend, overwegend in Oost- en Zuid-Europa, Afrika, Azië en Midden- en Zuid-Amerika.

De gebiedskerken zijn meestal onderverdeeld in juridisch onzelfstandige gemeenten en districten. De gemeente is de eenheid van leden uit een geografisch afgegrensd gebied en wordt geleid door een gemeentevoorganger. Meerdere gemeenten worden samengevoegd tot een district dat wordt geleid door een districtsvoorganger.

De organisatorische, administratieve en juridische verplichtingen van de gebiedskerken worden door statuten geregeld, die overeenkomstig de op dat ogenblik geldende rijksregels ontwikkeld zijn. In de Duitse gebiedskerken b.v. zijn als organen vastgelegd: de Stamapostel en het landelijk bestuur, bestaande uit de Districtsapostel, de Apostelen en Opzieners van de gebiedskerk, alsmede de landelijke vergadering, waartoe het landelijke bestuur en de districtsvoorgangers behoren (vgl. b.v.: http://www.nak-nrw.de/gebietskirche/verfassung/).

Het vermogen van de gebiedskerken is afkomstig van vrijwillige offers en giften van de leden en uit andere schenkingen en opbrengsten. De kerk heft geen belasting van haar leden. Het vermogen dient uitsluitend voor de vervulling van kerkelijke taken. De Stamapostel ontvangt jaarlijks een door de Districtsapostel ondertekend geschrift van de jaarafsluiting benevens een accountantsverklaring.