Besluitvormende commissies

Districtsapostelvergadering

Tot de vergadering van Districtsapostelen (DAV) behoren de in het ambt functionerende Stamapostel en alle in actieve dienst zijnde Districtsapostelen en Districtsapostelhelpers. Zij vindt jaarlijks minstens twee keer plaats op uitnodiging en onder voorzitterschap van de Stamapostel voor een gewone vergadering of op verzoek van minstens tweederde van haar leden voor een buitengewone vergadering. Verkiezingssamenkomsten vinden plaats voor zover de verkiezing van een Stamapostel noodzakelijk is.

De Districtsapostelvergadering adviseert en ondersteunt de Stamapostel in alle kerkelijke aangelegenheden en draagt samen met hem de verantwoording voor de eenheid van alle gebiedskerken. Het behoort ook tot haar taak om te adviseren en te besluiten over aangelegenheden, die door de Stamapostel, de Districtsapostelen of de werk- en projectgroepen naar voren zijn gebracht, alsmede regelingen en instructies uit te vaardigen inzake aangelegenheden van de kerk.

Wanneer minstens driekwart van de leden aanwezig of van rechtswege vertegenwoordigd is, is de vergadering van Districtsapostelen in staat besluiten te nemen. De Districtsapostelen en hun helpers kunnen zich door een ander lid van de NAKI middels schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen. Besluiten worden genomen met drievierde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Indien geen van de leden een bespreking verlangt, kunnen besluiten ook door middel van een rondschrijven genomen worden. Deze besluiten zijn, behoudens daarmee in strijd zijnde wettelijke bepalingen, verbindend voor alle gebiedskerken en hun organen.

Moet er over de definitieve arbeidsongeschiktheid van een Stamapostel een beslissing genomen worden, dan wordt de zitting door de dienstoudste Districtsapostel geleid. In dat geval is de vergadering van Districtsapostelen in staat besluiten te nemen als alle leden aanwezig zijn of van rechtswege vertegenwoordigd zijn. Het besluit moet eenstemmig geschieden.

Een verkiezingsvergadering is vereist, wanneer de Stamapostel geen opvolger aangewezen heeft of deze niet beschikbaar is. De verkiezingsvergadering wordt binnen zeven dagen door de dienstoudste Districtsapostel bijeengeroepen en geleid. In verband met de besluitvorming moet minstens negen/tiende deel van de leden aanwezig of van rechtswege vertegenwoordigd zijn. De keuze van de Stamapostel heeft in het geheim plaats; hij wordt gekozen met tweederde meerderheid. Is ook na zeven verkiezingsronden geen opvolger gevonden, dan wordt de verkiezing gedelegeerd aan de Apostelvergadering.

Apostelvergadering

De vergadering van Apostelen wordt gevormd door de Stamapostel, de Districtsapostelen, de Districtsapostelhelpers en alle Apostelen samen. Zij vindt plaats op uitnodiging van de Stamapostel voor een gewone vergadering of op verzoek van minstens tweederde van haar leden voor een buitengewone vergadering. De Apostelvergadering is gerechtigd tot het nemen van besluiten, wanneer minstens drievierde van haar leden aanwezig of van rechtswege vertegenwoordigd is. Elk lid kan hoogstens vijf – de Stamapostel ook meer – leden met schriftelijke volmacht vertegenwoordigen. Besluiten worden met drievierde meerderheid genomen. Bij verkiezingsvergaderingen, die door de dienstoudste Districtsapostel samengeroepen en geleid worden, is voor de besluitvorming de aanwezigheid van tweederde van de leden of hun vertegenwoordigers vereist. De geheime verkiezing van de Stamapostel geldt als voltrokken wanneer zich een drievierde meerderheid voor een opvolger uitsprak. Vanuit juridische gronden en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften bevatten de statuten van de NAKI ook een werkwijze voor het wegstemmen van de Stamapostel.