Adviserende groepen

Project- en werkgroepen

Ten behoeve van vragen over geloof en actuele zaken, voor het uitwerken van leermiddelen en lesstof voor onderricht, het brengen van eenheid in het muziekwezen en vereenvoudiging van administratieve verwerking heeft de Stamapostel project- en werkgroepen ingesteld, waarin deskundige broeders en zusters benoemd zijn. Deze colleges zijn geen “besluiten nemende instanties” van de kerk; zij hebben meer een ondersteunend en adviserend karakter. Hun activiteit is beperkt tot het te bewerken thema.

Evenals het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal werken ook de projectgroepen met projectmanagement methoden. De Stamapostel beslist – meestal in overleg met de vergadering van Districtsapostelen – over vorming en opheffing, over opdracht en bezetting van project- en werkgroepen, alsmede over hun kostenaspect. In de taakbeschrijving zijn de verwachtingen van het uit te werken product, de doelgroepen, de termijn en het budget vastgelegd. Bij omvangrijke projecten en opdrachten kunnen subgroepen gevormd worden. In geval van specialistische opdrachten worden deskundigen aangetrokken.

Een projectgroep bestaat uit een voorzitter, een projectmanager en verdere leden. Opdat de wereldwijde, kerkelijke belangen in aanmerking genomen worden, wordt erop gelet, dat ook hogere ambtsdragers uit verschillende landen in het college vertegenwoordigd zijn. Overigens behoren broeders en zusters tot de groepen, die de nodige deskundigheid en vakkennis bezitten om de opdracht te kunnen vervullen. De voorzitter vertegenwoordigt de groep naar buiten toe en is voor de verwezenlijking van de opdracht verantwoording verschuldigd aan de coördinatiegroep resp. de Stamapostel. De projectmanager is aanspreekbaar voor het bereiken van het projectdoel in organisatorisch, economisch en technisch opzicht en organiseert het verloop van de projectfases.

Coördinatiegroep

Opdat de groepen efficiënt en doelgericht kunnen werken, is een coördinatiegroep ingesteld, die direct onder de Stamapostel ressorteert. Zij bestaat uit drie Districtsapostelen of Districtsapostelhelpers, die telkens voor zes jaar in de groep actief zijn en een projectmanager. Zij begeleiden niet alleen bestuurlijk het werk van de groepen, maar zorgen er ook voor, dat de Stamapostel kant en klare resp. logische werkresultaten voorgelegd krijgt. Na advies van de Stamapostel beraden de Districtsapostelen zich over de inhoud en het omzetten in daden van de bewerkte thema’s. Daarna neemt de Stamapostel samen met de Districtsapostelen een besluit.

Dankzij het werk van de projectgroepen kon een reeks leerwerken opgesteld worden. Ook op vele andere gebieden werden belangrijke resultaten behaald.

Strategische groepen

Naast de project- en werkgroepen alsmede de groepen op regionaal niveau heeft de Stamapostel ter advisering voor langlopende strategische vragen een groep „kerkelijke strategie“ en een groep „financiële strategie“ ingesteld. Ter vermijding van overlap van de projecten stemmen beide groepen hun werkzaamheden af met de coördinatiegroep („strategische coördinatie“).

Overzicht in PDF-formaat

U kunt hier een overzicht downloaden van de belangrijkste project- en werkgroepen van de Nieuw-Apostolische Kerk.