Structuren en taken van ambten

Aan het hoofd van de Nieuw-Apostolische Kerk staat sinds Pinksteren 2013 Jean-Luc Schneider. Als Stamapostel leidt hij de kerk vanuit haar hoofdzetel in Zürich. Jean-Luc Schneider is Fransman.

Districtsapostelen leiden gebiedskerken

De naaste medewerkers van de Stamapostel zijn de Districtsapostelen. Zij leiden de desbetreffende gebiedskerken. Verder staan Apostelen hen terzijde. Tezamen met de Stamapostel zorgen zij voor de wereldwijde eenheid van de geloofsleer en de zielzorg.

Internationale conferenties bevorderen de eenheid

De Stamapostel en de Districtsapostelen komen regelmatig bijeen om over kerkaangelegenheden van internationale betekenis overleg te plegen. Om de drie jaar vindt een gezamenlijke internationale apostelvergadering plaats.

Verdere ambtsdragers ondersteunen de Apostel

Bij het vervullen van regionale taken helpen Opzieners, Districtsoudsten en Districtsevangelisten de Apostelen. De afzonderlijke gemeenten vormen het centrum van het kerkelijk leven. Zij worden geleid door Herders, Evangelisten of Priesters in opdracht van de Apostel. Deze Gemeente-voorgangers worden door mede-Priesters en Diakenen ondersteund.

Wereldwijd negen miljoen leden

In nagenoeg alle landen is de Nieuw-Apostolische Kerk vertegenwoordigd. Wereldwijd behoren negen miljoen mensen uit alle leeftijdsgroepen en sociale lagen hiertoe.

Nieuw-Apostolisch geloof in het dagelijks leven

De houding van een nieuw-apostolische christen in zijn persoonlijke omgeving is doordrongen van de wens, zijn leven geheel in de zin van God te leiden. Dat betekent voor hem om alle mensen met achting te benaderen en andere religieuze opvattingen te respecteren.

Taak van de Kerk

 

De Nieuw-Apostolische Kerk ziet zichzelf als de kerk van Christus gelijk de apostolische gemeenten ten tijde van de eerste apostelen. De Heilige Schrift en het tijdovereenkomstig door de Geest verwekte woord vormen samen de grondslag van de leer, die erop gericht is Gods verlossingsplan te verkondigen en gelovige zielen op het beloofde wederkomen van Christus voor te bereiden.

De Nieuw-Apostolische Kerk ziet het als haar taak om alle mensen Gods woord en geboden bekend te maken, de sacramenten “Heilige Waterdoop”, “Heilige Verzegeling” en “Heilig Avondmaal” te schenken en zegeningen af te dragen. Zij verzorgt haar leden en bevordert het nieuw-apostolische geloofsleven overeenkomend met haar geloofsbelijdenis. Dat gebeurt in het bijzonder in de vorm van regelmatige kerkdiensten, gewetensvolle zielzorg en door een door de geest van naastenliefde gedragen bijstand.