Meewerken en offeren

De Nieuw-Apostolische Kerk is financieel geheel onafhankelijk. Zij heft geen kerkbelasting of andere contributies van haar leden. Of en hoeveel iemand offert, wordt niet gecontroleerd. De leden kunnen zich, gebaseerd op de bijbel (Maleachi 3:10), oriënteren op het "tiende deel".

Onbezoldigde ambten

De zielzorg en organisatorische taken in de gemeenten worden vrijwillig vervuld. Alle kerkelijke handelingen en zegeningen, bijvoorbeeld dopen, huwelijksvoltrekkingen of begrafenissen, worden kosteloos verricht.

Besteding van de middelen

De kerk streeft ernaar om met een zo klein mogelijk bestuursapparaat te werken. Het verreweg grootste deel van de ontvangsten is bestemd voor de bouw en het onderhoud van de kerkgebouwen en komt dus rechtstreeks weer ten goede aan de afzonderlijke gemeenten. Ook aan de missiearbeid wordt een aanzienlijk deel van het kerkbudget besteed. Daarnaast worden er bijdragen geleverd voor humanitaire hulp en worden hulpacties ondersteund in het geval van catastrofen.

De controle van de kerkelijke ontvangsten en uitgaven wordt door onafhankelijke accountants uitgevoerd.

De Nieuw-Apostolische Kerk is politiek neutraal

De Nieuw-Apostolische Kerk onthoudt zich van politieke stellingname. Zij verwacht van haar gelovigen, de wetten en staatsburgelijke plichten van hun land te vervullen, zolang deze niet in strijd zijn met de goddelijke wetten. De kerk hecht waarde aan open en eerlijke betrekkingen met regeringen en overheden alsook ten aanzien van het openbare leven. Nieuw-apostolische christenen staat het vrij om actief deel te nemen aan het openbare leven.

Evangelie en zielzorg hebben prioriteit

Het zwaartepunt van de kerkelijke activiteiten ligt bij de kerkdiensten en de persoonlijke zielzorg. Daarnaast begeeft de Nieuw-Apostolische Kerk zich, binnen het kader van haar begrensde mogelijkheden, ook op het sociale vlak. Waar in specifieke gevallen dringend hulp nodig is, wordt zij direct en overeenkomstig de behoeften gegeven.