Drie sacramenten - drie heilige handelingen

Sacramenten zijn heilige handelingen. Daarvan zegt de Heilige Schrift o.a.: "Want drie zijn er die getuigen: de Geest en het water en het bloed; en deze drie zijn tot één." (1 Johannes 5:7-8). In overeenstemming hiermee kent de Nieuw-Apostolische Kerk daarom drie sacramenten: de Heilige Verzegeling, de Heilige Waterdoop en het Heilig Avondmaal. Deze sacramenten kan een ieder ontvangen, onafhankelijk van leeftijd, afkomst of geslacht.

De Heilige Waterdoop

De Heilige Waterdoop

Het sacrament van de Heilige Waterdoop is de eerste en fundamentele genadedaad van de drie-enige God aan de mens. Bij de Heilige Doop vindt de afwassing van de erfzonden plaats en wordt de mens opgenomen in de gemeenschap van degenen die in Christus geloven en Hem belijden. De drie-enige God opent voor de mens de weg naar het heil in Christus. De dopeling belooft de zonde te mijden en zijn leven te leiden in de navolging van Christus.

De in andere kerkgemeenschappen voltrokken christelijke Doop wordt erkend, voor zover zij in de vereiste vorm in de naam van de drie-enige God is voltrokken: dat betekent in naam van de drie-enige God en met water.

Ook kinderen kunnen het sacrament van de Heilige Doop ontvangen. Wanneer kinderen worden gedoopt, dan belijden de ouders hun geloof in het evangelie.

Het Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal is een feest van vreugde en dankbaarheid. Het herinnert aan de offerdood van de Zoon Gods, Die Zich, ondanks dat Hij schuldloos was, voor de zonden der mensheid liet kruisigen. Het Heilig Avondmaal bevat eeuwig leven voor de ziel en geeft haar de zekerheid, in de levensgemeenschap met de Verlosser Jezus Christus te blijven (Johannes 6:51-58). 'Vlees en bloed' van Jezus worden tegenwoordig gesymboliseerd door brood en wijn in een hostie. Door het gelovig tot zich nemen, neemt de mens het wezen van Christus in zich op en wordt nieuwe kracht verkregen om alles te overwinnen wat een belemmering kan zijn voor het eeuwige heil van de ziel (vgl. Openbaring 12:11).

De Heilige Verzegeling

De Heilige Verzegeling

Het sacrament van de Heilige Verzegeling is de overdracht van de Heilige Geest. Beide sacramenten (de Heilige Waterdoop en de Heilige Verzegeling) vormen tezamen de wedergeboorte uit water en geest.

Met de Heilige Verzegeling wordt de gelovige door Christus ingeschreven in het boek des levens van het Lam. Hij is geroepen te behoren tot de bruid van de Heer en eersteling te zijn in het komende rijk van Christus.

Werden toentertijd de eerste christenen door gebed en handoplegging van Apostelen met de Heilige Geest verzegeld, in de Nieuw-Apostolische Kerk dragen heden eveneens de Apostelen dit sacrament af. Deze handeling wordt aan kinderen en volwassenen voltrokken.