Officiële bekendmakingen

In de toekomst ook opdrachten ten dienste van de gemeente

31.08.2019

Foto: O. Ruetten

Zürich. Er zijn taken in de gemeente, die langdurig vervuld worden en door hun grote aandeel in de zielzorg een bijzondere plaats in de gemeente hebben. Zulke taken worden voortaan per opdracht in het openbaar afgedragen.

Per 1 september 2019 treedt in de Nieuw-Apostolische Kerk de volgende belangrijke stap in werking:

Zusters en broeders, die geen ambtsdrager zijn, krijgen voor een speciale taak in de gemeente een opdracht en worden daarvoor openlijk gezegend. Daarmee worden niet alleen ambtsdragers, zoals de stamapostelhelper of districtsapostelhelper, de opziener of de vertegenwoordiger van de districtsvoorganger of gemeentevoorganger benoemd, maar ook broeders en zusters zonder ambt. Ze verrichten diensten, die te maken hebben met zielzorg of  dienen tot onderricht in de leer.

In de internationale districtsapostelvergadering voor Pinksteren in Goslar namen de kerkleiders dit besluit:

Benoeming van leerkrachten en jeugdleiders

Zusters en broeders, die langdurig als hoofdverantwoordelijke leerkracht werkzaam zijn op districts – of gemeenteniveau op mini-zondagsschool, zondagsschool, godsdienst – en confirmantenonderricht  of als jeugdleider, worden voortaan voor deze diensten benoemd.

Uitvoering van de benoemingen

De benoeming wordt in principe gedaan door degene, die voor het arbeidsgebied van de te benoemen persoon verantwoordelijk is. Ze voltrekt zich op dezelfde manier, als bij ambtsdragers. Ze kan tijdens of na een dienst gedaan worden, in het bijzijn van de gemeente of in de kring van kinderen/jeugd.

Einde van een opdracht of benoeming

Van degene (die een opdracht of benoeming heeft gekregen), wordt na de vervulling van hun taak met een officiële handeling afscheid genomen.

Het afscheid nemen van ambtsdragers wordt in principe gedaan door de apostel of iemand die door hem daartoe de opdracht ontvangt. Hij bedankt de ambtsdrager voor zijn dienen, geeft hem een hand en neemt de opdracht terug.

Het afscheid nemen van een tot een geestelijke dienst benoemde broeders of zusters gebeurt in overeenstemming met het werkgebied door de districts- of gemeentevoorganger. Ze kan tijdens of na een dienst gedaan worden. 

Verder hebben de districtsapostelen besloten, dat dirigenten niet benoemd worden. Wel kunnen ze voorgesteld worden in de kring waar ze werken en daarbij kan een gebed worden uitgesproken.

Benoeming binnen het kader van de liturgie 

Het liturgische kader voor een benoeming van zusters en broeders zonder ambt komt  in uitvoering overeen met het benoemen van ambtsdragers met een helpers-functie. De handeling van benoeming moet plechtig gebeuren en begint met een toespraak tot de benoemde. Aansluitend gaat de gemeente staan, de zuster / broeder wordt gevraagd om hun ja-woord. Dan bidt de uitvoerende om de zegen Gods op dit ja en dat God voor de uit te voeren taak kracht en vermogen wil geven, om de belofte te houden. Daarna volgt de benoeming met een handdruk.