Officiële bekendmakingen

Vanaf Pinksteren 2019 gelden de veranderingen in het ambtsbegrip

13.06.2019

photos: O. Ruetten

Zürich. Begindag voor het veranderde ambtsbegrip binnen de Nieuw-Apostolische Kerk is Pinksteren 2019. Daarmee worden voortaan drie niveaus in ambten ingewijd en vijf niveaus in leidinggevende opdrachten gegeven. Voor de hulp in de gemeenten wordt vanaf de eerste september een officiële benoeming gegeven.

In het begin van april stelde de internationale leider van de Nieuw-Apostolische Kerk, stamapostel Jean-Luc Schneider, in een wereldwijd uitgezonden videobijdrage de veranderingen voor in de leer van het ambt, die vanaf Pinksteren 2019 in werking moesten treden. Voortaan wordt onderscheid gemaakt tussen ambtsvolmacht en leidinggevende functies. Ambtsvolmacht wordt door wijding, leidinggevende functie door opdracht gegeven.

Zoals in de Catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk reeds is aangegeven, zijn er vanaf Pinksteren 2019 nog slechts drie ambtsniveaus: diaken, priester en apostel. Een uitzondering daarop is de stamapostel, die ook in de toekomst gewijd wordt, want de door hem uitgevoerde zogenaamde “Petrusdienst”, dus het zuiver houden van de leer en het ontsluiten van nieuwe inzichten, is een toegevoegde volmacht in het apostelambt. 

Ambtsvolmacht en leidinggevende functie zijn twee verschillende dingen

Leidinggevende functies binnen de kerk zullen in de toekomst worden toegewezen aan de gemeentevoorganger, de districtsvoorganger, de apostel, de districtsapostel en de stamapostel. Bij hen ligt de leiding over een eenheid van verschillende grootte. Gemeente- en districtsvoorgangers en ook de districtsapostel als leider van  een gebiedskerk ontvangen voortaan met gebed en handoplegging hun opdracht. Hun helpers, die hen in hun leidinggevende opgaven terzijde staan, worden benoemd. Dat gaat over de dienst van de stamapostelhelper, districtsapostelhelper, opziener en de vertegenwoordigers van districts- en gemeentevoorgangers. 

Flexibeler hiërarchie

Tegelijk worden de tot nu toe traditionele ambtsniveaus van evangelist, herder, districtsevangelist en districtsoudste vanaf Pinksteren 2019 niet meer ingezet. Ambtsdragers, die deze ambten nog door wijding hebben ontvangen, behouden hun ambt. De ambten worden niet afgeschaft, maar niet meer ingezet. 

Groen licht voor officiële benoemingen

Naast de vele opgaven voor de ambtsdragers van de kerk zijn er ook diensten in de gemeente, die niet aan een ambt gebonden zijn. Ze hebben een zielzorgend karakter of dienen ter onderwijzing in de leer. Zulke diensten speelden in de discussies rond het veranderde ambtsbegrip  eveneens een grote rol, omdat het gaat om een groot deel van de gemeenteleden, die zich vrijwillig en betrokken in dienst van hun gemeente inzetten. 

Voor deze diensten nam de districtsapostelvergadering in Goslar een wereldwijd besluit: Voortaan worden zusters en broeders, die als hoofdverantwoordelijke leerkrachten in de mini-zondagschool, zondagschool, in het godsdienst- en confirmantenonderricht werkzaam zijn, openlijk benoemd – voor de gemeente of in de kring van de kinderen. Hun benoeming geldt zolang tot de opdracht eindigt. Daarna worden ze ook openlijk ontheven van hun taak. Hetzelfde geldt voor jeugdleiders die langdurig werkzaam zijn. Benoemd worden dus de leiders van de diensten en hun helpers die aan hun zijde werken zonder officiële benoeming.

Geldig vanaf september 2019 

Benoemingen voor deze diensten gebeuren in uitvoering net als de benoemingen in de kring van ambtsdragers. Het gebeurt in een officiële handeling met gebed en een handdruk.

Deze nieuwe regeling treedt vanaf 1 september 2019 in werking.