Officiële bekendmakingen

Stamapostel verduidelijkt het ambtsbegrip

22.10.2017

Zürich. Terugblik, stand van zaken, vooruitblik op het nieuwe ambtsbegrip: voor de eerste keer is de internationale leider van de Nieuw-Apostolische Kerk, stamapostel Jean-Luc Schneider, persoonlijk ingegaan op de lopende beraadslagingen.

“De uitwerking van het ambtsbegrip is voor de wereldwijde kerk een uiterst belangrijke aangelegenheid”, zo zei stamapostel Schneider deze zondag na een kerkdienst voor ambtsdragers die naar geheel Europa werd uitgezonden. “Ons voornemen is om de ambten en de ambtsstructuur, de diensten alsmede de leidinggevende opdrachten duidelijk en begrijpelijk te definiëren.

Tussen wijding en benoeming

Als het hoogste beslissingsorgaan heeft de vergadering van districtsapostelen (BAV) als eerste de belangrijkste kenmerken van het ambtsbegrip vastgelegd. Aldus is de werkzaamheid van een ambtsdrager een dienst die met een goddelijke volmacht bekleed is. De volmacht wordt in het kader van een ambtsopdracht uitgeoefend, waarmee de kerkleiding de ambtsdragers een concreet arbeidsgebied toekent. De ambtsvolmacht wordt zoals tot nu toe via een wijding verleend.

Tijdens de afgelopen BAV - Pinksteren 2017 in Wenen - stond het thema ‘leidinggevende opdracht’ centraal. De geestelijke leiding van gemeenten, districten en gebieden wordt weliswaar door gewijde ambtsdragers uitgeoefend, maar zij is niet met de geestelijke volmacht verbonden. Daarom worden zulke taken voortaan alleen nog in de vorm van een opdracht   – in de regel door een apostel – toegekend. Zij wordt knielend ontvangen.

Naast de leidinggevende taken zijn er nog verdere geestelijke diensten die niet noodzakelijkerwijs met een ambt samenhangen, zoals het geven van onderricht. Zulke diensten worden in de toekomst in de vorm van een benoeming door een leidende ambtsdrager toegekend. Daarbij wordt om de zegen ter vervulling van de taak gebeden. Deze beslissingen worden in het komende extra nummer 4/2017 van Kerngedachten, het blad voor ambtsdragers, gepresenteerd en verduidelijkt.

Gevolgen voor de structuur

Reeds is vastgelegd welke gevolgen deze beslissingen voor de kring van apostelen hebben: districtsapostelen hebben een bijzondere leidinggevende verantwoordelijkheid en zullen daarom in de toekomst voor hun dienst een opdracht krijgen. Stamapostel- en districtsapostelhelpers worden daarentegen benoemd. De stamapostel echter wordt zoals voorheen gewijd omdat hij de dienst van Petrus uitoefent en de sleutelvolmacht heeft en daarmee de leiding over de gehele kerk heeft.

Het onderscheid tussen het geestelijk ambt en de leidinggevende opdracht heeft ook gevolgen voor het priesterambt, zo verduidelijkte de stamapostel. Hij riep de vraag op of de huidige hiërarchische structuur nog voldoet aan de actuele eisen van de kerk. “Het is mijn overtuiging dat we meer dan ooit helder geformuleerde verantwoordelijkheden, duidelijk omschreven taken en vooral meer flexibiliteit nodig hebben.”

Vervolgstappen

“In de komende maanden zullen wij ons eerst met de priesterlijke ambten en dan met het ambt van diaken bezig gaan houden”, zo verkondigde de kerkleider. “De wijdingen die tot dusver zijn voltrokken, zijn en blijven volledig geldig. We zetten onze kerk niet op haar kop.” Verdere vraagstukken - zoals de invulling van ambten door bijvoorbeeld vrouwen - kunnen pas beantwoord worden, wanneer de basisstructuren uitgekristalliseerd zijn.

Eén praktische beslissing is alreeds genomen. Die heeft betrekking op het voorgaan tijdens de kerkdiensten. Tot nu toe werd dit door de ambtsdrager die ter plaatse het ‘hoogste in rang’ is gedaan. “Omdat alle priesterlijke ambten dezelfde ambtsvolmacht hebben ontvangen, is het eigenlijk niet strikt noodzakelijk dat de ambtshiërarchie bij de leiding van de kerkdiensten in acht wordt genomen.” Daarom kunnen voortaan priesters de kerkdienst, ook bijvoorbeeld in aanwezigheid van de voorganger, leiden. Deze verandering wordt door de desbetreffende districtsapostel geregeld.

“Voor mij als stamapostel is het een heilige opdracht om het beslissingsproces aan te sturen en ervoor te zorgen dat de besluiten voor de wereldwijde kerk een zegenrijke uitwerking hebben”, aldus Jean-Luc Schneider. “Ik kan begrijpen dat men hier en daar een beetje ongeduldig wordt. Maar ik sta erop dat wij in deze aangelegenheid nauwgezet te werk gaan. Dat kost natuurlijk veel tijd, maar dat is voor de eenheid van de kerk noodzakelijk.”

Verdere berichten over de uiteenzettingen van de stamapostel en de besluiten van de districtsapostelvergadering zijn te vinden op het nieuwsportaal nac.today.