Officiële bekendmakingen

Standpunt van de Nieuw-Apostolische Kerk aangaande de evolutietheorie

11.11.2004

Zürich. De Nieuw-Apostolische Kerk ziet de evolutietheorie niet als een passende verklaring voor de schepping, omdat deze theorie in haar beschouwingen geen rekening houdt met God als Schepper. Daarentegen ziet de Nieuw-Apostolische Kerk in de wetenschappelijke inzichten over de evolutie geen tegenstrijdigheid met betrekking tot de getuigenissen van de bijbel.

Deze kerngedachten van de opvatting van de Nieuw-Apostolische Kerk aangaande de evolutietheorie werd de laatste maanden eerst aan de ambtsdragers en daarna in jeugdavonden uitvoerig behandeld. Ook in het huisorgaan "Onze Famile" (uitgave november 2004) is dit standpunt afgedrukt, een vervolgartikel zal nog verschijnen.

Heel bewust maakt de kerk het onderscheid tussen evolutietheorie en evolutie - de theorie als wetenschap beschrijft weliswaar de wetten waarnaar de evolutie verloopt, maar zij geeft geen verklaring over de oorzaak van de schepping. Evolutie daarentegen (voortgaande ontwikkeling in de levende en levenloze natuur) gebeurt volgens de door God gemaakte natuurwetten en zijn daardoor niet in tegenspraak met de getuigenissen in de bijbel.

De mededeling van de Nieuw-Apostolische Kerk met betrekking tot de evolutietheorie kunt u hier lezen.

Standpunt van de kerk aangaande de evolutietheorie
Projectgroep wetenschap en geloof

Kern van de verklaring

De Nieuw-Apostolische Kerk ziet de evolutietheorie niet als een passende verklaring voor de schepping, omdat deze theorie in haar beschouwingen geen rekening houdt met God als Schepper. Daarentegen ziet de Nieuw-Apostolische Kerk in de wetenschappelijke inzichten over de evolutie (voortgaande ontwikkeling in de levende en levenloze natuur) geen tegenstrijdigheid met betrekking tot de getuigenissen van de bijbel en bijgevolg met haar leer.

Verklaringen

 • De evolutietheorie beschrijft weliswaar de wetten volgens welke de evolutie verloopt, zij geeft echter geen verklaring voor de oorzaak van de schepping omdat zij in haar beschouwingen geen Schepper betrekt. Niettemin kan zij een Schepper ook niet uitsluiten.
 • God heeft door Zijn woord alles geschapen en een omvangrijke, wetmatige ordening in Zijn schepping gelegd. Dientengevolge is "evolutie" een ontwikkeling overeenkomstig de door God gegeven natuurwetten.
 • Wij verstaan onder de bijbelse "scheppingsdagen" geen aardse dagen van 24 uur, maar niet nader omschreven tijdsperioden die erg lang geduurd kunnen hebben.
 • Wetenschap en geloof worden door "de mensen" verschillend gedefinieerd:


  • De bijbel spreekt alleen over "de mens" die naar "Gods beeld" geschapen werd, dus als een onsterfelijke ziel in zijn geestelijke wezen.

  • Daarentegen definieert de evolutietheorie "de mens" op een andere wijze, namelijk in termen van biologische eigenschappen.

  • <liDe bijbel houdt zich alleen bezig met de "bezielde" mens en doet geen uitspraken over de, biologisch gezien, verschillende menselijke hoedanigheden.</li>


 • De bijbel bericht dat God in één enkele scheppingsdaad het geestelijke wezen van de mens schiep: de onsterfelijke ziel.
 • Uit de bijbelse geslachtsregisters kan niet worden afgeleid dat de mensheid pas zou bestaan sinds ongeveer 4000 jaar vóór Christus. Het is dan ook denkbaar dat de tegenwoordige mens (homo sapiens) van het begin af aan was begiftigd met een ziel, misschien al wel meer dan 130.000 jaar geleden.