Palmzondag leert: God heeft alles volledig in Zijn hand

08.04.2020

De stamapostel in Straatsburg

Tot slot een virtueel koorlied (Foto’s: Mike Karcher)

Zürich/Straatsburg. De intocht van Jezus in de stad Jeruzalem was zeker doordacht. De Zoon van God ging niet zoals gewoonlijk een bezoeker door de stadsmuur, maar hij vertelde Zijn jongeren wat ze moesten doen. Waarom? In Zijn aanwijzingen liggen zekerheid en verlossing opgesloten.

De ​leerlingen​ gingen op ​weg​ en deden wat ​Jezus​ hun had opgedragen.” Deze zinsnede uit Matteüs 21:6 bracht stamapostel Jean-Luc Schneider aan het einde van zijn prediking tot de conclusie dat het in tijden van nood goed is om zich aan de leer van Jezus te houden. Zijn oproep: “In de beproeving vertrouwen wij op God, bekommeren wij ons om ons heil en blijven in de gemeenschap met het apostolaat. Wij zorgen voor elkaar en ondersteunen elkaar.”

Palmzondag, 5 april 2020. Stamapostel Jean-Luc Schneider was naar Straatsburg gekomen. Slechts enkele technici waren aanwezig, voor het overige werd de prediking van de kerkleider per Livestream naar de woonkamers van de gelovigen uitgezonden. Toentertijd was Jezus met de volledige kennis van de  omstandigheden naar Jeruzalem gegaan, zo begon de kerkleider. De Heer was bang voor de beproeving, die Hij moest ondergaan, maar Zijn liefde tot de mensen was sterker dan Zijn angst. De jongeren waren  radeloos geweest toen Hij Zijn lijden en sterven had aangekondigd. “Maar ondanks dat zij door angst werden vervuld, gingen zij door met Hem na te volgen.”

God heeft aandacht voor alle details

De kerkleider memoreerde in zijn prediking aan de Bijbelse samenhang: Jezus nadert Jeruzalem en geeft twee jongeren de opdracht om Hem een ezelsveulen te brengen. Hij zegt hun heel concreet wat ze moeten doen. De jongeren volgen gewetensvol de aanwijzingen van hun Meester. “Alleen al deze gebeurtenis met het ezelsveulen toont aan dat Jezus tot in detail wist wat er zou gebeuren.”, aldus de stamapostel. Hij vervolgt: “Wij leven vandaag in een bijzondere tijd: de mensen zijn radeloos, velen zijn bang.” Maar de Heilige Geest troost ons: “God is niet onvoorbereid, hij heeft alles volledig in de hand. Geen crisis, geen ramp kan Hem verhinderen om de Zijnen naar Zijn rijk te leiden.”

Met deze woorden van troost en zekerheid bracht stamapostel Schneider rust in de harten van de vele toehoorders.

Laten wij acht slaan op Zijn aanwijzingen

Tegelijkertijd riep hij op om de aanwijzingen van Jezus op te volgen: “Wij doen het, omdat wij daarin onze Meester herkennen.” Hij somde drie van zulke aanwijzingen op:

  • “Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.” – In God te geloven houdt in om Hem te vertrouwen, op Zijn kracht, op Zijn trouw en Zijn liefde. “Zelfs dan, wanneer wij Zijn wijze van handelen niet begrijpen.
  • “Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan ​kleding? […] dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het ​koninkrijk van God​ en zijn ​gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.”  - In deze tijden van crisis doet de mens er alles aan om zijn eigen gezondheid en die van een ander te behouden, aldus de stamapostel.  Men houdt zich gewetensvol aan de adviezen van de autoriteiten, ziet af  van bepaalde activiteiten en beschermt zich zo goed als mogelijk is. “De Heer roept op om net zoveel, zo niet meer,  zich toe te leggen op het behoud van het geestelijke leven en dat van een ander.”
  • De Heer zond zijn apostelen, gaf hun de missieopdracht en beloofde bij hen te zijn. – “Vertrouwen wij op Hem: zolang wij in de gemeenschap met het apostolaat blijven, zorgt Jezus voor de behoeften van onze ziel, ook in de tijd, waarin wij niet samen kunnen komen om het Heilig Avondmaal te vieren.”

Laten wij Zijn geboden onderhouden

Dergelijke duidelijke regelingen van de Heer zijn er ook vandaag. Ook daarvoor noemde de kerkleider enkele voorbeelden:

  • “Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het ​hart​ van de Wet en de Profeten.” Dit verduidelijkte de stamapostel: “In de corona-crisis krijgen begrippen als altruïsme of onbaatzuchtigheid weer een bijzondere betekenis. Een groot aantal mensen, gelovig of niet,  engageren zich met het brengen van grote offers voor hun naasten, zelfs met eigen risico. Wij zijn hen zeer dankbaar. Maar laten we nog een stapje verder gaan. Laten wij kijken naar ons eigen engagement voor anderen met de wetenschap van de naastenliefde van deze personen. Doen wij werkelijk alles voor anderen, met wat wij zouden willen wat een ander voor ons zou moeten doen?
  • “Mijn gebod is dat jullie elkaar ​liefhebben​ zoals ik jullie heb liefgehad.” Ook de liefde tot elkaar is een regel van de Heer: “Wanneer Jezus vraagt om elkaar lief te hebben, gaat het Hem niet om problemen binnen de kerk te vermijden, maar om van Zijn tegenwoordigheid onder de Zijnen te getuigen!”

God houdt Zijn woord

En toen verwees de stamapostel op de trouw van God, Die Zich aan Zijn beloften zal houden: “Ik wil er daarvan twee noemen die bijzonder slaan op de tijd waarin wij nu leven:

  • “God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.”
  • “Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft.”

» Chorale virtuelle - Je louerai l'Eternel (RF 150)