Afscheid van districtsapostel i.r. Klaus Saur

11.08.2014

45 jaar ambtsdrager van de kerk: Klaus Saur

De rouwdienst werd gehouden door stamapostel Jean-Luc Schneider

Een grote rouwende gemeente was aanwezig (foto’s NAK Süd)

Karlsruhe/Zürich. Een grote gemeente had zich op de late zaterdagochtend, 9 augustus 2014, in de kerk Karlsruhe-Mitte verzameld, om afscheid te nemen van districtsapostel Klaus Saur. De jarenlange kerkleider van het kerkgebied Zuid-Duitsland was op 29 juni  2014 plotseling in de leeftijd van slechts 74 jaar gestorven. Stamapostel Jean-Luc Schneider die de rouwdienst hield, sprak erover, hoezeer het bericht over de plotselinge dood van de districtsapostel hem verrast en verbijsterd had gemaakt. Nog een paar dagen ervoor hadden ze elkaar ontmoet bij een dienst.

“Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien...” (Hoofdstuk 2: 29 en 30). Deze verzen uit het evangelie van Lukas legde het kerkhoofd de grote rouwende gemeente als troostwoord in het hart. “Het past eenvoudigweg goed bij de districtsapostel”, zei hij daarover met bewogen woorden. En daarna: “Ik geloof, dat het een mooie beschrijving is van de wandel, het leven en het werken van de heengegane. Hij heeft de Heer gevonden en omdat hij de Heer liefhad, omdat hij Hem altijd voor ogen had, heeft hij zich in Zijn dienst gesteld en zocht naar Gods welgevallen.” De bijbeltekst drukt de zekerheid uit, dat de gestorvene slechts vrede heeft.  “Hij kan vrede in het hart hebben, omdat hij zijn hoop op de genade zette”, aldus de stamapostel. Ook voor de familie en alle rouwenden geldt het nu, dit recept te volgen en steeds weer op de Heer te zien. “Op de Heer zien, omdat we weten: Hij kan ons helemaal niet verlaten! Hij is de liefde! Hij zal ook verder voor ons zorgen.”

Liefde tot de Heer

Districtsapostel Klaus Saur is een dienaar van God geweest, die altijd de Heer voor ogen had en Hem ook van ganser harte liefhad. “Zijn drijfveer was de liefde tot de Heer!”, onderstreepte stamapostel Schneider. Geen werk was teveel voor hem. Zijn gaven en al zijn vaardigheden stelde hij ten dienste van de Heer en hij was zich er steeds van bewust dat de Heer hem gezonden had. Een uitspraak, die hij vaak gebruikte, was een uitdrukking van zijn godsvreze: “De lieve God weet alles!” Zo heeft hij ook de vele zielen gediend, in godsvreze, in godsvertrouwen en in liefde, die hem in de 45 jaren als ambtsdrager toevertrouwd waren.

Vele jaren verantwoordelijk

45 Jaar was Klaus Saur als ambtsdrager van de Nieuw-Apostolische Kerk werkzaam, daarvan 25 jaar als districtsapostel. Als districtsapostel werd hij in 1981 allereerst voor het district Baden ingezet. Later werden hem de districten Hessen, Rheinland- Pfalz en Saarland toevertrouwd, waar hij vele jaren diende. Op 10 december 1995 kreeg hij de leiding over de toenmalige aposteldistricten Baden, Württenberg en Bayern, die later samengevoegd werden tot het kerkgebied Zuid-Duitsland. Verder verzorgde hij een missiegebied met 30 landen in Zuidoost-Europa, in de Golfstreek en in Afrika. Tot zijn verantwoordeljkheid telden 120.000 nieuw-apostolische christenen in Zuid-Duitsland en nog eens 1.4 miljoen gelovigen in de verdere kerkgebieden in het buitenland.

Een grote rouwende gemeente

Veel  nieuw-apostolische christenen in de kerkgebieden in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz en het Saarland namen aan de rouwdienst deel via de satelliet. Het was een afscheid in rouw en tegelijk in grote dankbaarheid, maar ook in de zekerheid van het geloof, dat God een weerzien zal bereiden. Hij laat zijn vrouw Irmtraud, zijn zoon Rüdiger en zijn dochter Elke achter.

Categorie: nl