NAKI nieuws

Verklaring m.b.t. verzoening

29.11.2014

Zurich/Dusseldorf. „De Apostolische Gemeenschap en de Nieuw-Apostolische Kerk willen graag de relatie tot elkaar verhelderen en met elkaar verzoend en met wederzijdse hoogachting de toekomst tegemoet gaan“, zo luidt de eerste zin van de „Verklaring m.b.t. verzoening“. Dit voor de geschiedenis van beide kerken historische document werd op zaterdag 29 november 2014, in het kader van een bijeenkomst in de plaats van samenkomst van de Apostolische Gemeenschap in Düsseldorf door vertegenwoordigers van beide kerken ondertekend.

De verklaring m.b.t. verzoening is in drie secties opgedeeld: er wordt kort geschetst hoe het tot de scheiding van de Nieuw-Apostolische Kerk en de oprichting van de Apostolische Gemeenschap is gekomen. Aansluitend zijn er beoordelingen bijgevoegd waarover van beide kanten consensus is. Tot slot wordt de eigenlijke verklaring benoemd.

Beide kerken erkennen elkaar als zelfstandige geloofsgemeenschappen met een eigen identiteit. Daarnaast biedt de kerkleiding van de Nieuw-Apostolische Kerk uitdrukkelijk haar excuses aan de ambtsdragers aan die wegens deze gebeurtenissen uit de kerk zijn geëxcommuniceerd, alsmede aan allen die daaronder hebben geleden.

Contacten worden uitdrukkelijk verwelkomd

“Beide kerken betreuren de spanningen die zijn ontstaan uit de nasleep van de scheiding tussen de gemeenschappen en haar leden." De in de afgelopen jaren op lokaal gebied ontstane vriendschappelijke contacten met het doel te komen tot een oecumenische saamhorigheid worden uitdrukkelijk verwelkomd. „Deze positieve ontwikkelingen zullen ook in de toekomst worden gestimuleerd en ondersteund.“

Ter afsluiting uiten de Apostolische Gemeenschap en de Nieuw-Apostolische Kerk hun intentie om de verdere uitwerking van de geschiedenis te bevorderen.

Vier ondertekenaars

De verklaring m.b.t. verzoening bevat de handtekeningen van vier vertegenwoordigers van beide kerken: apostel Armin Groß in zijn functie van voorzitter van de Apostolische Gemeente, stamapostel Jean-Luc Schneider, kerkpresident en leider van de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal, apostel Matthias Knauth, secretaris van de vereniging van apostelen en opzieners van de Apostolische Gemeenschappen in Europa en Wilfried Klingler, voorzitter van het gremium voor bijzondere aangelegenheden van de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal.

Het ondertekende verzoeningsdocument is het resultaat van meerdere ontmoetingen tussen vertegenwoordigers van de Vereniging van Apostolische Gemeenschappen in Europa en de Nieuw-Apostolische Kerk. Na een lange onderbreking is men in maart 2014 weer voor een gesprek bijeen gekomen. Dit vond plaats in de administratie van de Nieuw-Apostolische Kerk Nordrhein-Westfalen in Dortmund.

Terugblik op de gebeurtenissen van 1955

Wezenlijk bestanddeel van de gesprekken waren de gebeurtenissen die tot de scheiding van de Apostolische Gemeenschap en de Nieuw-Apostolische Kerk in het 1955 hebben geleid. Reden voor deze gebeurtenissen waren onder andere de verschillende visies van de toenmalige verantwoordelijken over de boodschap van stamapostel Johann Gottfried Bischoff. Het conflict eindigde met de ambtsontheffing en excommunicatie van drie apostelen uit het Rheinland. De drie apostelen stichtten daarop op 24 januari 1955 een eigen religieuze gemeenschap, de huidige Apostolische Gemeenschap.