NAKI nieuws

Internationale Flair in Zürich en Winterthur

25.03.2014

Het altaar in Winterthur

Deelnemers aan de bijeenkomst van districtsapostelen

Een excellent muzikaal programma werd aangeboden

Stamapostel Jean-Luc Schneider in de gemeente Winterthur

Districtsapostelhelper Joseph Opemba Ekhuya (Foto‘s: NAK Schweiz, NAKI)

Zürich. Behalve districtsapostelhelper Victor Bezgans uit Rusland kwamen alle districtsapostelen en districtsapostelhelpers van de Nieuw-Apostolische Kerk afgelopen week in Zürch bijeen voor hun voorjaarsvergadering. Diverse punten stonden op de agenda van deze vergadering van districtsapostelen. Op zondagmorgen hield stamapostel Jean-Luc Schneider de kerkdienst met alle deelnemers in de gemeente Winterthur.

In het geestelijk gedeelte aan het begin van de vergaderingen drukte de kerkleider zijn hoogachting uit voor de mannen die als ambtsdrager in de gemeenten de verantwoording op zich hebben genomen. Hij ging daarbij in het bijzonder in op de identificatie van de ambtsdragers met hun ambt in en merkte op: „Daar, waar het aantal van de gelovigen terugloopt, komt het voor dat een broeder denkt dat hij wegens gebrek aan alternatieven is uitgekozen omdat hij de enig beschikbare is.“ Ons geloof leert ons echter dat God almachtig is: „Wij geloven dat God diegene heeft gekozen om geroepen te worden tot dienen. Daarom kunnen wij er ook zeker van zijn dat Hij de wegen zo heeft geleid dat de broeders op het juiste tijdstip daar zijn, waar Hij ze nodig heeft.“ Hij moedigde de districtsapostelen aan om gehoor te bieden aan de broeders ter plaatse, zij op hun waarde te schatten, serieus te nemen en te bemoedigen. Ook sprak hij zich erover uit dat de christenen op de gehele wereld hun krachten moeten bundelen: „Wij willen met elkaar christen zijn.“

Nieuw financieel comité in het leven geroepen

Enkele besluiten die de organisatie en structuur van de kerk betreffen, werden ook besproken. Zo zal in de toekomst naast de al bestaande groep „kerkstrategie“ ook een nieuwe „financieel comité“ opgericht worden. Dit is onderdeel van de Governance-richtlijn die de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal zichzelf heeft opgelegd. Dit nieuwe financiële comité zal de stamapostel voor specifieke financiële aangelegenheden voorzien van advies om gefundeerde besluiten te kunnen nemen en strategieën ontwikkelen die de financiële vraagstukken van de kerk betreffen, in het bijzonder voor een verbeterde transparantie.

38.000 Aanmeldingen

Ook de internationale kerkdagen 2014 stonden weer op het programma. Districtsapostel Michael Ehrich, die het beschermheerschap van dit zeer grote project op zich had genomen, bracht de broeders van de laatste stand van zaken op de hoogte. Zo zijn er tot nu toe 38.000 aanmeldingen geweest. Ongeveer 3.600 toegangskaarten voor helpers en sprekers komen daarbij nog op. Alle leeftijdscategorieën zullen vertegenwoordigd zijn. Ongeveer 300 helpers voor de veiligheid en orde alsook vertalers voor het Engels en Frans worden nog gezocht. Online-aanmeldingen zijn nog steeds mogelijk.

Kerkdienst op zondag

De gemeente in Winterthur was gastgever van de kerkdienst op zondag met stamapostel Schneider en de vele districtsapostelen en districtsapostelhelpers. Centraal in de preek stond de tekst van Paulus uit 2 Korintiërs 1:21-22: „Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd, 22 heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als voorschot de Geest gegeven heeft. Aan het begin van de preek hield de stap de gelovigen voor dat het licht van God, vrede en waarheid uitdragen in de wereld en wij tegenover God steeds weer zullen zeggen: “Hier ben ik, Heer. Hebt U mij bedoeld?”

In zijn preek ging het om de betekenis van de sacramenten. De wedergeboorte uit water en geest leidt tot de gemeenschap met God en het apostolaat. Dit zegel van God geeft zekerheid wanneer het erom gaat om het eigen doen en handelen onder de wil van God te stellen. Daartoe behoort ook om eigen ideeën en meningen naar de achtergrond te verdringen. „Goed doen en met anderen delen, dat zal niet alleen maar een motto zijn, maar ook ons handelen onderstrepen.“

Statistiek

Op dit moment zijn in de Nieuw-Apostolische Kerk naast de stamapostel als de internationale kerkleider nog eens 19 districtsapostelen, negen districtsapostelhelpers en 321 apostelen over de gehele wereld werkzaam. Aan deze bijeenkomst kon voor de eerste keer ook districtsapostelhelper Joseph Opemba Ekhuya deelnemen. Hij komt uit Kenia en is verantwoordelijk voor de nieuw-apostolische gemeenten in Oeganda. In de laatste zitting van een wereldwijde bijeenkomst van de districtsapostelen was hij verhinderd.

Categorie: Europe, nl, nl, nl, NAKI nieuws, Press Release