NAKI nieuws

Troostdienst voor stamapostel in ruste Richard Fehr

19.07.2013

Blijken van het herdenken van stamapostel in ruste Richard Fehr

De gemeente in de kerk in Zürich-Hottingen

De naaste familie

Persoonlijke woorden van troost van stamapostel Jean-Luc Schneider

Stamapostel Jean-Luc Schneider

Districtsapostel Noel Barnes dient mee, hij wordt vertaal d door districtsapostel Armin Brinkmann (foto’s: B. Holdener)

Zürich. Stamapostel Jean-Luc Schneider noemde zijn voorganger in het ambt een „wijs en vooruitziende man“. Naar aanleiding van de troostdienst voor de zeer gewaardeerde en geliefde stamapostel die van 1988 tot 2005 gedurende 17 jaren de Nieuw-Apostolische Kerk leidde, nam het grootste gedeelte van de kerkleiders van de wereldwijd verbreide nieuw-apostolische gebiedskerken deel. In de kerk Zürich-Hottingen namen zij met dankbaarheid en verdriet afscheid van Richard Fehr die op 30 juni 2013 kort voor zijn 74ste verjaardag is heengegaan.

In de Nieuw-Apostolische Kerk Zürich-Hottingen namen meer dan honderd broeders en zusters gisteravond afscheid van stamapostel in ruste Richard Fehr. De troostdienst werd via satelliet (beeld en geluid) in geheel Europa uitgezonden.

Groot verdriet

 „Wij hebben Uw hulp, Uw troost nodig“, in het aanvangsgebed van de troostdienst bracht stamapostel Jean-Luc Schneider de gevoelens en gedachten die de rouwende familie en vele geloofsbroeders- en zusters uit de gehele wereld de afgelopen dagen en ook de komende tijd met zich mee dragen, op emotionele wijze tot uitdrukking.

In zijn inleidende woorden wees hij op de behoefte van de vele geloofsbroeders- en zusters in de kerk Zürich-Hottingen alsmede de aangesloten gemeenten  om deze avond samen te komen. Het verlangen, om samen God voor al de zegen, al het goede dat door stamapostel Fehr ontvangen kon worden, te danken en voor zijn vrouw Sonja, zijn zoon Richard en de rest van de familie te bidden.

De stamapostel diende met het bijbelwoord uit Hebreeën 13:7: „Denk aan uw leiders (lett. Duitse vertaling: leraren), die het woord van God aan u hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt.“ Stamapostel Fehr is een wonderbare leraar geweest. Allen die hem hebben meegemaakt, konden veel van hem leren. Hij is een meester in de verkondiging van het woord geweest. Hij had de gave om een kwestie met weinig, precieze woorden tot de essentie terug te brengen. „Geen vervlakking“ en „velen is veel teveel geworden“, twee voorbeelden van zijn buitengewone zeggingskracht en uitdrukkingsvermogen.

Districtsapostel Wilfried Klingler omschreef stamapostel Fehr in zijn bijdrage als een briljant. Een briljant heeft vele facetten en enkele daarvan zijn in deze troostdienst aangehaald en beschreven.

Een man van het  geloof en de liefde

Het geloof in de almacht van God heeft zijn wezen, zijn leven en zijn werken gekenmerkt. Stamapostel Schneider wees op het sterke en levende geloof van stamapostel Fehr. Zijn geloof in de liefde van God, in het verlossingswerk van God en zijn vertrouwen in God. Dit vertrouwen heeft hij tot het laatst bewaard, ook tijdens zijn ziekte. Wat God ook doet, Hij zal het goed maken, dit onwankelbare  vertrouwen heeft de stamapostel  bewezen.

Hij geloofde ook rotsvast in de liefde van God. Dat geloof heeft hem de kracht, motivatie en energie gegeven, ook in de tijd gedurende zijn ziekte. Hij had een absoluut vertrouwen in God omdat hij wist dat God een God van liefde is en Hij zal het goed maken.

Zijn liefde was ook groot voor de geloofsbroeders- en zusters. Hij reisde veel, ging ook naar landen waar er weinig gelovigen waren. „Hij heeft ieder kind van God liefgehad en het was belangrijk voor hem dat alle culturen, alle tradities en alle verschillende levenslopen van mensen zich in onze kerk welkom voelden, aldus stamapostel Schneider.
Stamapostel Fehr heeft alle mensen lief gehad, in het bijzonder de christenen. Er was veel aan hem gelegen dat nieuw-apostolische christenen de medemens met een ander geloof serieus zouden nemen en hun geloof zouden respecteren.

Een man met wijsheid, vooruitziendheid en moed

Stamapostel Jean-Luc Schneider omschrijft zijn ambtsvoorganger als een man van grote wijsheid en vooruitziendheid. Hij heeft altijd een gevoel voor de wereldwijde kerk gehad en het internationale karakter  gestimuleerd. De gestegen vereisten door de snelle groei van de kerk, in het bijzonder in Afrika en Azië, zijn door zijn vooruitziende strategische beslissingen, ook in financieel opzicht, onder de knie gekregen. Districtsapostel Noel Barnes omschreef  stamapostel Fehr als een visionair, omzichtige kerkleider die moedige beslissingen nam die zich zegensrijk hebben uitgewerkt.

Zijn ambtstijd stond  - en staat nog steeds - voor openheid en tolerantie. In het bijzonder werd de ontwikkeling van de kerk op theologisch gebied bevorderd. In 1999 richtte hij de projectgroep oecumene op. Daardoor werd een regelmatige officiële uitwisseling met andere kerken mogelijk.

De huidige kerkleider onderstreepte ook de fijnzinnige humor van zijn voorganger. Stamapostel Fehr had een vrolijk karakter, was vriendelijk en vol humor – „dat willen wij zo in herinnering houden.“ Ook zijn voorbeeldige houding als stamapostel in ruste was voor de huidige kerkleider een belangrijke ondersteuning in zijn eigen ambtsuitvoering. „Hij heeft het voor ons allen zeer gemakkelijk gemaakt om te dienen en te leiden.“

Voorbeeld en leraar

Eigenlijk niemand heeft een zo brede en diepe inzicht in de Nieuw-Apostolische Kerk  gehad als hij, betoogde stamapostel Schneider. Hij heeft zoveel meegemaakt, gezien en veel meer geweten dan wij allemaal. Toch had hij dit vaste geloof. De liefde tot God is zijn kracht, motivatie en energie geweest om te dienen.

Stamapostel Fehr is een grote leraar en leider geweest, aldus districtsapostel Andrew Andersen in zijn bijdrage. Hij onderwees  niet alleen wat van God kwam, maar hij leefde ook het werk van God met een duidelijke focus – het besef wat God wil. De districtsapostel haalde een woord aan welke de stamapostel eens bij een rouwplechtigheid heeft gezegd: „Het was niet de ziekte die hem van de aarde heeft weggenomen, maar de liefde van God.“  Dit zal de achtergebleven familie en alle geloofsbroeders- en zusters tot troost zijn.

17 jaar stamapostel

Op 15 juli 1939 werd Richard Fehr in Flaach/Zwitserland geboren. Al op jonge leeftijd verloor hij zijn moeder, dit heeft op zijn gehele leven een stempel gedrukt. Met 22 jaar ontving hij zijn eerste kerkelijke ambtsopdracht. In 1988 werd hij stamapostel van de Nieuw-Apostolische Kerk, een ambt dat hij 17 jaar lang bekleedde. Toen hij met pinksterzondag 2005 op een feestelijke wijze ambtsrust werd verleend, was het ledenaantal van de Nieuw-Apostolische Kerk wereldwijd naar meer dan 10 miljoen gestegen. Toendertijd, naar aanleiding van zijn ambtsrustverlening, beschreef zijn opvolger in het ambt, stamapostel Wilhelm Leber, hem als een zeer liefdevolle ambtsdrager. Zijn liefde voor Jezus Christus en de gelovigen is een voorbeeld. Hij heeft deuren geopend, vele nieuwe impulsen gegeven en moed en visie bewezen. Dit werd destijds bij de ambtsrustverlening zo gezegd.

Condoleanceschrijven vanuit het Vaticaan

Vele honderden condolenances zijn de afgelopen dagen bij de Nieuw-Apostolische Kerk binnengekomen. Een groot aantal mensen brengt zo hun betrokkenheid en deelneming  bij het heengaan van de stamapostel tot uitdrukking. Onder hen ook kardinaal Kurt Koch,  president van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen. Hij heeft aan stamapostel Schneider een condelancebrief gestuurd. Daarin drukte hij zijn leedwezen uit en wenste de N.A.K. de bijstand van God. Voor de heengegane stamapostel zoalhij bidden en wenste hem de vreugde van de eeuwige gemeenschap bij God. Stamapostel Schneider toonde zich zeer verheugd over deze woorden van deelneming en zal kardinaal Koch nog schriftelijk hiervoor bedanken.

Categorie: NAKI nieuws