NAKI nieuws

Jean-Luc Schneider is de nieuwe stamapostel van de Nieuw-Apostolische Kerk

19.05.2013

De vorige en de nieuwe stamapostel Jean-Luc Schneider (rechts)

Inleidende woorden voor de ordinatie

Woorden van dank bij de ambtsrustverlening (foto’s N.A.K. Nord)

Hamburg/Zürich. Sinds pinksterzondag 2013 heeft de Nieuw-Apostolische Kerk een nieuwe stamapostel die op een feestelijke wijze ambtsrust werd verleend. Het was een bijzonder hoogtepunt toen de nieuwe stamapostel de stamapostel uit het actieve ambt ontsloeg. „In ons hart blijft u onze stamapostel.“

2013 Is het jubileumjaar van de kerk, die haar 150-jarig bestaan viert. Daarmee werd dit jaar met het pinksterfeest tegelijkertijd in tweevoudig opzicht een hoogtepunt in het kerkelijk jaar. De lang van te voren aangekondigde wisseling aan het hoofd vond plaats: stamapostel Wilhelm Leber werd op de leeftijd van 65 jaar na een ambtstijd van 8 jaar ambtsrust verleend. In 2005 werd hij door stamapostel Richard Fehr in Stuttgart-Fellbach (Zuid-Duitsland) gewijd tot stamapostel en als opvolger beopdracht. Nu was het aan stamapostel Leber om zijn opvolger in te zetten.

Met pinksteren 2012 voorbereid

Een eerste stap had stamapostel Wilhelm Leber al gedaan met de pinksterkerkdienst 2012 in Köln. Een jaar geleden heeft hij districtsapostel Jean-Luc Schneider als zijn opvolger voorgesteld en beopdracht tot stamapostelhelper. Deze had nu een jaar de gelegenheid om zich op de nieuwe taak voor te bereiden. Beetje bij beetje gaf hij zijn verantwoordelijkheden over als leider van de kerkgebieden Frankrijk en Kongo.

Aan het einde van de pinksterkerkdienst op 19 mei 2013, na de viering van het Heilig Avondmaal, verzocht stamapostel Wilhelm Leber zijn opvolger naar het altaar te komen. „Jij bemt de rots voor de nieuw-apostolische christenen“, met deze woorden herinnerde stamapostel Leber aan de woorden van de Heer die hij zijn jongere Petrus meegaf (naar Mattëus 16:18): „Jij bent de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen.”

Stamapostelambts – het ambts van de rots

Toen beschreef de scheidende stamapostel kort enkele aspecten van het ambt van stamapostel: „Jij moet een rots zijn, daarom actief de voorwaarden daarvoor scheppen dat de Heer Zijn gemeente kan bouwen.“ De stamapostel is er verantwoordelijk voor dat de basis, het fundament stabiel blijft, dat de leer duidelijk en rein is en dat alles gericht moet zijn op het hemelse. „Maar je zult merken dat je omgeven bent door hemelse krachten en de vele gebeden van trouwe kinderen gods“, dit gaf hij de nieuwe kerkleider mee.

Wilt u de Heer dienen?

Tenslotte stelde de stamapostel zijn opvolger de vraag of hij het ambt van stamapostel wilde overnemen en voor zijn geloofsbroeders- en zusters een rots wil zijn. „Wil je ze allemaal liefhebben en in je hart dragen? En wil jij in deze zin de Heer dienen?“ Zichtbaar bewogen antwoordde de zo aangesprokene de vraag met „ja‘. In de woorden voor de wijding bad de stamapostel voor wijsheid en kracht voor zijn opvolger. „Wees het hoofd van de apostelen. De volle kracht van de Heilige Geest moet in jouw werkzaam worden.“

Dank aan stamapostel Fehr

Daarna wendde stamapostel Wilhelm Leber zich voor de laatste keer in zijn active ambtsopdracht aan de gemeente en de via satelliet en internet live aangesloten geloofsbroeders- en zusters over de gehele wereld. Daarbij dankte hij als eerste zijn ambtvoorganger, stamapostel Richard Fehr, die wegens gezondheidsredenen niet aan de kerkdienst kon deelnemen. „Hij was voor mij een echte zegensdrager“, aldus stamapostel Leber.

Daarna dankt hij alle broeders en zusters. „Ik heb oneindig veel liefde uit uw rijen ervaren.“ Zijn dank gold ook voor de apostelen, de districtsapostelen alsmede alle zielzorgers voor hun ondersteuning.

Leer verdiept en geconsolideerd

De nieuwe stamapostel Jean-Luc Schneider richtte zich met woorden van dank tot zijn voorganger. „Jij hebt ons  de afgelopen 8 jaar op een wonderbare wijze gediend. Onder jouw leiding en dankzij vele impulsen kon de kerk haar leer verdiepen en consolideren.“ Dit alles zal de geschiedenis van de kerk ingaan. Als voorbeeld noemde stamapostel Schneider de nieuwe kerngedachten voor de kerkdienst en de nieuwe liturgie. „De diepgaande wijze van de woordverkonding heeft ons enthousiast gemaakt, jouw preken hebben ons gevormd en gesterkt.“

Stamapostel Leber heeft ook een speciaal plekje in zijn hart voor de jeugd gehad. Voorbeelden zijn de Europese Jeugddag 2009 in Düsseldorf en de vele regionale jeugddagen geweest waaraan de stamapostel heeft deelgenomen. „Jij hebt het klaargespeeld om de jeugd voor Jezus Christus en Zijn werk enthousiast te maken.“ Ook noemde stamapostel Schneider de initiatieven van Leber voor de oprichting van nieuwe districtsapostelgebieden en zijn ondersteuning voor het bestrijden van AIDS in de Afrikaanse landen. „Wij hebben je ijver bewonderd en danken je voor je nabijheid en de open gesprekken“, hiermee gaf stamapostel Schneider ook de gedachten uit de kring van de districtsapostelen weer.

Plaatsvervangende dankzegging namens miljoenen

Toen onthief hij stamapostel Wilhelm Leber van zijn taken en verantwoordelijkheid als stamapostel en verleende hem ambtsrust. „Jij zal steeds onze stamapostel blijven“, beloofde hij. Zijn handdruk was plaatsvervangend voor de vele miljoenen geloofsbroeders- en zusters over de gehele wereld en daarin lag de dank voor alles – ook de dank aan zijn vrouw en gezin. „Wij wensen je goddelijke zegen en vragen voor verder om je liefde, je gebedskracht en wijsheid.“

Zijn programma, aldus de nieuwe stamapostel, staat op de eerste pagina van de catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk. De Nieuw-Apostolische Kerk moet een kerk zijn waarin mensen zich goed voelen en – vervuld van de Heilige Geest en de liefde tot God - hun leven naar het evangelie van Jezus Christus inrichten en zich zo op Zijn wederkomst en het eeuwige leven voorbereiden.