NAKI nieuws

Catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk officieel geintroduceerd

05.12.2012

Stamapostel Wilhelm Leber introduceert de catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk

Drie camera’s, een autocue – de technische apparatuur voor de informatieavond

Opname van de gespreksronde (foto’s: NAKI)

Zürich. „Voor de eerste keer is een systematische beschrijving van de nieuw-apostolische geloofsleer uitgewerkt. Weliswaar waren er al geschriften die wezenlijke elementen van het nieuw-apostolische geloof beschreven. Maar meer en meer werd de roep om een omvattender beschrijving van de leer luider“, dit staat op de eerste pagina van de catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk. Gisteravond vond naar aanleiding van de officiële introductie een informatieavond vanuit Zürich plaats.

Stamapostel Wilhelm Leber, de internationale kerkleider, liet het niet aan zich voorbij gaan om persoonlijk de informatieavond te houden. Hij begroette live de aangesloten gemeenten uit Europa en gaf na een korte inleiding het teken om een van tevoren opgenomen gespreksronde over de inhoud van de catechismus te laten zien. Vele interessante vragen werden daarin beantwoord, zoals waarom het werk in een verheven theologische taal geschreven is. Districtsapostel Bernd Koberstein, die zich intensief met de voorbereidingen van het leerwerk bezighield, antwoordde daarop dat de catechismus het nieuw-apostolisch geloof zo omvattend mogelijk wil beschrijven. „Wanneer het om het beschrijven van theologische zaken gaat, dan is het zo net als met ieder ander vakgebied, dat ieder gebied haar eigen vaktaal heeft. Theologische zaken kunnen alleen in theologische begrippen worden beschreven.“

Samenwerking met andere kerken en oecumene

Districtsapostel Jean-Luc Schneider sprak over de houding van de Nieuw-Apostolische Kerk tov andere confessies en ook over oecumene: „Basishouding voor de oecumene is het bewustzijn dat het de taak van het christendom is om zich tot de Heer Jezus te bekennen, Zijn evangelie verder uit te dragen en de waarden van het evangelie te verdedigen. Vanuit dit uitgangspunt en met deze doesltellingen is de Nieuw-Apostolische Kerk natuurlijk graag bereid om met andere kerken samen te werken.“ Hij wees er bovendien op dat dit al geheel spontaan en op een natuurlijke manier gebeurt en dat er ook in Europa mooie voorbeelden daarvan te zien zijn.

Meer vragen werden beantwoord

Districtsapostel Wilfried Klingler werd gevraagd wat hij degenen zou antwoorden die „meer hadden verwacht“. Zijn antwoord: „Wij antwoorden wat wij altijd hebben gezegd: er zijn ook uitwerkingen die naar onze broeders en zusters en ambtsdragers toekomen op welke manier dan ook. Wanneer er vragen zijn, dan kan men zich vanzelfsprekend tot de ambtsdragers wenden.“ De kerkleiding maakt er tevens opmerkzaam op dat vragen mbt de theologie die van algemeen interesse zijn en ter plaatse niet kunnen worden beantwoord,  gericht kunnen worden aan het bekende emailadres katechismus@nak.org.

Een uitgesproken nabije verwachting

Stamapostel Wilhelm Leber maakte tenslotte  nog eens het geloofsdoel van de nieuw-apostolische christenen duidelijk: „Wij wachten op de wederkomst van de Zoon van God om de bruid naar huis te halen. Zoals wij dat benoemen is dat een uitgesproken nabije verwachting. Wij wachten eigenlijk dagelijks daarop. Dat onderscheidt zich van wat andere christenen geloven en als perspectief zien. Er zijn veel verschillende voorstellingen; maar ik blijf daarbij dat de Nieuw-Apostolische Kerk een sterke focus heeft op de wederkomst van de Zoon van God.“ Daarmee stelde hij zeker dat dit niet het eind van de heilsgeschiedenis is, maar dat er meerdere fasen zijn zoals het vredesrijk of de nieuwe schepping. „Maar het primaire doel is de wederkomst van de Zoon van God om de bruid naar huis te halen.“

Catechismus kost 19,90 Euro

Alle huishoudens in Europa, met daarin actieve ambtsdragers , onderwijzers, leerkrachten en degenen verantwoordelijk voor evangelisatie alsmede jeugdleiders, krijgen kosteloos een exemplaar van hun gebiedskerk. Alle anderen kunnen de catechismus aanschaffen, op dit moment voor een introductieprijs van 19,90 Euro.

In zijn afsluitende woorden – ook weer live – wees stamapostel Leber erop dat op dit moment een eenvoudiger versie in vraag-en-antwoord vorm wordt voorbereid. Op deze manier worden degenen tegemoet gekomen die graag de wezenlijke geloofsopvattingen kort en beknopt willen nalezen. Deze versie van de catechismus zal waarschijnlijke pas over twee jaar beschikbaar komen, het precieze tijdstip van verschijning is op dit moment nog niet bekend.

Enkele fragmenten  van de informatieavond over de invoering van de catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk is hier ter beschikking gesteld.

Achtergrond:

De catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk telt meer dan 500 pagina’s. Een CD-ROM is bijgesloten. Het bevat een omvattende beschrijving van de nieuw-apostolische leer en geeft in 13 hoofdstukken toelichting op diverse thema’s. Met het verschijnen van de catechismus nodigt de kerkleiding alle nieuw-apostolische christenen uit om zich met de inhoud van hun geloof opnieuw intensief bezig te houden.