NAKI nieuws

Nieuw-Apostolische kerk en oecumene

16.11.2010

De Projectgroep Oecumene werd op 28 oktober 2000 door Stamapostel Richard Fehr benoemd. Huidige leden zijn: Apostel Volker Kühnle (voorzitter), Apostel Rolf Wosnitzka, Opziener Paul Imhof en Districtsoudste Peter Johanning (Foto: NAKI)

Zurich. In de uitgave 1/2001 hebben wij in Onze Familie al verslag gedaan omtrent het thema “Nieuw-Apostolische Kerk en oecumene”. Het artikel ging over de activiteiten van de in oktober 2000  door Stamapostel Richard Fehr opgerichte Projectgroep Oecumene. In ruim tien jaar zijn er veel gesprekscontacten geweest. Hoe is de stand nu?

Inmiddels zijn er in Duitsland zeven nieuw-apostolische gemeenten die als gastlid deel uitmaken van lokale Werkgroepen van de Christelijke Kerken (ACK): Aschaffenburg, Göttingen, Halle/Saale, Hameln, Hannover-Mitte, Marburg en Memmingen. Bovendien in Wetterau-Kreis in Hessen met de status van waarnemer. Als gastlid hebben de nieuw-apostolische gemeenten weliswaar geen stemrecht, maar nemen adviserend deel aan de regelmatige bijeenkomsten en kunnen mee vormgeven aan de oecumenische activiteiten van de plaats.

In Zwitserland is onze kerk in het kanton Bern al enkele jaren gastlid van de plaatselijke Arbeitsgemeinschaft der Kirchen (AKB)  Bovendien is sedert 2008 de nieuw-apostolische gemeente Frutigen gastlid  van de Arbeitsgemeinschaft der Kirchen (AGF) in Frutigen.

In de afgelopen tien jaar werd de Projectgroep Oecumene regelmatig uitgenodigd bij oecumenische gespreksronden om onze kerk uit de eerste hand te presenteren. Dankbaar stellen wij vast dat de gesprekken in grote openheid en met wederzijdse waardering worden gevoerd. Daardoor kon de wederzijdse kennismaking duurzaam bevorderd worden en konden wantrouwen en vooroordelen duidelijk worden verbannen.

Redenen voor toenadering van de Nieuw-Apostolische Kerk tot kerken en christelijke gemeenten die in de Werkgroepen van Christelijke Kerken zijn aangesloten, zijn vooral:

  • Algemeen wordt het christendom in West-Europa getalsmatig zwakker, zijn invloed   loopt terug.Naast de toenemende secularisatie in Europa, neemt ook de invloed van niet-christelijke wereldreligies sterk toe. Het is vanuit de leiding van de kerk juist om meer samen te werken met gemeenten die Christus belijden.
  • Het tegenwoordig algemeen geldende oecumenische principe  van “eenheid in verzoenende verscheidenheid” maakt in onze visie deelname mogelijk en zinvol. Door dit uitgangspunt wordt gegarandeerd dat de verschillende kerken en christelijke gemeenschappen bij alle oecumenische activiteiten hun eigen identiteit kunnen behouden, dat wil zeggen dat wij ons nieuw-apostolische profiel niet behoeven op te geven.
  • Het lidmaatschap van een ACK zorgt voor een betere acceptatie in het openbaar.
  • Als Nieuw-Apostolische Kerk brengen wij in de oecumenische gesprekken onze geloofsovertuiging van de terugkomst van Christus als bruidegom in, wat in de algemene christenheid ver naar de achtergrond geschoven is.

Deze redenen van wezenlijk belang geven ons de moed de gesprekken met andere geloofsgemeenschappen voort te zetten. Maar daarvoor is nog veel werk ter verduidelijking nodig. Onze kerk en haar leer zijn nog steeds te weinig bekend, er bestaat nog te veel wederzijds wantrouwen. Onze jarenlange afstand tot de oecumene maakt een snelle toenadering bijna niet mogelijk. Het gaat hierbij om een proces van vele jaren.

 

Basisprincipe voor gesprekken binnen de oecumene vormt de zogenaamde. “Charta Oecumenica”. Dit document werd in 2001 door de meeste Europese kerken ondertekend en geldt als richtsnoer voor de groeiende samenwerking van de kerken in Europa. Het heeft geen dogmatische leer of rechterlijk of kerkrechterlijk karakter, maar spreekt zich uit in aanbevelingen.

Categorie: NAKI nieuws