NAKI nieuws

De liturgie in de Nieuw-Apostolische Kerk vanaf de 1e Adventzondag 2010

08.11.2010

Foto's: NAKI

Zürich. De liturgie regelt en ordent de volgorde van muziek, gebeden, lezing, prediking en toediening van de sacramenten in de diensten. Met het begin van het nieuwe kerkelijk jaar wordt in de Nieuw-Apostolische Kerk een verbetering van kracht (wij berichtten). In het bijzonder de viering van het Heilig Avondmaal zal met de aangereikte elementen in de liturgie nog waardiger worden vormgegeven. Stamapostel Wilhelm Leber, internationaal leider van de kerk, verklaarde met betrekking hiertoe, dat de nieuwe liturgie meer plechtigheid in het verloop van de dienst zal brengen.

Het begin van de dienst

Na het door de gemeente gezongen lied bij de aanvang van de dienst volgt het plechtig aanroepen van de drie-enige God: „In de name Gods des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes.“ Daarmee is God, de Vader, God, de Zoon, en God, de Heilige Geest, in de gemeente aanwezig. Na het aanvangsgebed en het voorlezen van het Bijbelwoord, dat aan de dienst ten grondslag ligt, volgt een muzikale bijdrage van het koor of de gemeente.

Bij bijzondere hoogtijdagen in het verloop van het kerkelijk jaar zal voortaan een Bijbellezing ingelast worden. Deze wordt voor het altaar – niet vanaf het altaar – ten gehore gebracht en moet bijdragen aan een beter begrip van het kerkelijke feest.

Het deel van de prediking

Dan volgt de prediking. Tussen het eerste deel van de prediking en de medebetuigingen verrijken muzikale bijdragen in de vorm van zang of instrumentale muziek het godsdienstige gebeuren. Daar moeten zoveel mogelijk deelnemers aan de dienst bij betrokken worden en in het kader van de vastgestelde literatuur, zal het de grote verscheidenheid van de muzikale mogelijkheden van de gemeente duidelijk maken. Alle onderdelen van de prediking worden afgesloten met een „Amen“. De gemeente antwoordt ook telkens met „Amen“.

Het deel van de sacramenten

Het nu volgende sacramentsdeel begint met een voorbereiding op de zondevergeving of het Heilig Avondmaal. Deze moet de gemeente voor het belang van de volgende ogenblikken ontvankelijk maken. Daartoe dient ook het gemeenschappelijk zingen van een boetgezang, dat het schuld bekennen voor God en elkaar moet ondersteunen. Aansluitend bidt de gemeente het Onze Vader. De daarop volgende afkondiging of vrijspraak geschiedt in opdracht van de Apostel en in naam van onze Heer Jezus Christus. In het aansluitende offergebed zal aan het lijden en sterven van Gods Zoon worden herinnerd.

Eventueel worden op deze plaats in de dienst, dus voordat de viering van het Heilig Avondmaal plaatsvindt, verdere sacramentshandelingen voltrokken: de Heilige Waterdoop, de Heilige Verzegeling, de opname of de Confirmatie. Deze handelingen vertegenwoordigen een belijdenis, die op duurzame deelname aan het Heilig Avondmaal recht geeft.

Met het zichtbaar openen van de Avondmaalschalen begint de viering van het Heilig Avondmaal. Door de consecratie of afzondering worden de hosties voor de viering van het Avondmaal gewijd. De nieuwe formule voor de afzondering luidt: „In de Name Gods, des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes, zonder ik af brood en wijn voor het Heilig Avondmaal en leg daarop het eenmaal gebrachte, eeuwig geldende offer van Jezus Christus. Want de Heer nam brood en wijn, dankte en sprak: Dit is Mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. Dit is Mijn Bloed van het Nieuwe Verbond, dat vergoten wordt voor velen, tot vergeving van de zonden. Eet en drinkt! Doe dat tot Mijn gedachtenis. Want zo vaak u van dit brood eet en van deze wijn drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij wederkomt. Amen!“

In deze woorden weerspiegelt zich het Avondmaalsbegrip van de Nieuw-Apostolische Kerk, dat een herinnering is aan wat destijds gebeurde en de aanwezigheid van het offer van Christus, de gedachtenis aan zowel Zijn bittere sterven, maar ook aan Zijn belofte, de belijdenis van de dood van de Heer en de verwijzing naar Zijn wederkomst, inhoudt. Aansluitend vindt de uitreiking plaats aan de ambtsbroeders en de gemeente. De viering van het Heilig Avondmaal is beëindigd, wanneer de laatste, die het Heilig Avondmaal ontvangen heeft, „Amen“ gezegd heeft en de gewijde hostie tot zich genomen heeft. Wanneer alle schalen weer op het altaar teruggeplaatst zijn en de muzikale bijdragen voor de viering van het Heilig Avondmaal weggeëbd zijn, worden de deksels weer op Avondmaalschalen gedaan – een voor de gemeente waarneembare handeling.

Verdere handelingen en afsluiting van de dienst

Eventueel volgen er nog andere handelingen van zegen of ambtswijdingen. Ook hiervoor kan in een muzikale bijdrage worden voorzien. Met het slotgebed en de slotzegen naar de woorden uit 2 Kor. 13:13: „De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen! Amen.“ wordt de dienst beëindigd. Deze zegen wordt met uitgespreide armen afgedragen. De gemeente bevestigt de slotzegen met het liturgische zingen van het drievoudige „Amen“. Nu sluit de dienstleider de Bijbel. Een afsluitende muzikale bijdrage besluit de dienst.

Samenvatting

Nieuwe of uitgebreidere elementen in de liturgie zijn: Bijbellezing op christelijke hoogtijdagen, boetgezang voor de viering van het Heilig Avondmaal, openen en sluiten van de Avondmaalschalen als aparte, waarneembare handelingen, uitvoerigere afzonderingsformule, er tussenin telkens momenten stilte. Deze vorm van de liturgie moet de plechtigheid van het godsdienstige gebeuren bevorderen, tot diepere erkenning van het Avondmaal aanleiding geven en de gemeente meer betrekken bij het gebeuren in de dienst. Datum van ingang is de 1e zondag van de Advent 2010.

 

I. Begin van de dienst

Aanvangslied, aanvang met de Drie-eenheid, aanvangsgebed, voorlezing van het Bijbelwoord, koor- of gemeentezang, Bijbellezing (op feestdagen)

II. Deel van de prediking

Prediking, muzikale bijdrage, medebetuigingen

III. Sacramentsdeel

Voorbereiding op zondevergeving of Heilig Avondmaal, boetgezang, „Onze Vader“, vrijspraak, offergebed, verdere sacramenten en handelingen, openen van de Avondmaalschalen, afzondering (consecratie) van de hosties voor het Heilig Avondmaal, uitreiking aan de ambtsbroeders, mededeling van de muzikale bijdrage gedurende de viering van het Heilig Avondmaal, uitreiking van de Heilig Avondmaal, sluiten van de Avondmaalschalen.

IV. Verdere Handelingen

Ambtswijdingen of handelingen tot zegen (bv. huwelijkszegen, huwelijksjubilea)

V. Einde van de dienst

Slotgebed, slotzegen, afsluitende muzikale bijdrage