NAKI nieuws

Dienst voor ambtsdragers 2010: dienen betekent zich beschikbaar stellen

13.09.2010

De dienst voor ambtsdragers werd met uitgebreide liturgie gevierd

Stamapostel Wilhelm Leber aan het altaar in de gemeente Leipzig

De dienst werd via de satelliet naar Europese gemeenten uitgezonden (Foto‘s: Michael Voigt)

Zürich/Leipzig. Eens per jaar houdt de in het ambt werkzame Stamapostel van de Nieuw-Apostolische Kerk een dienst voor ambtsdragers in Europa. Deze keer vond de dienst plaats in Leipzig, waar alle actieve en in de rust zijnde ambtsdragers met hun vrouwen samen waren uitgenodigd. Nieuw was dit jaar het einde van de dienst: Stamapostel Wilhelm Leber gebruikte in de dienst de vanaf het begin van het nieuwe kerkelijk jaar geldende liturgie.

Vanaf de 1e zondag van de Advent geldt in de Nieuw-Apostolische Kerk een uitgebreidere liturgie. In het bijzonder zal de viering van het Heilig Avondmaal met verrijkende elementen in de liturgie vormgegeven worden. Het zichtbare afdekken van de kelken, die de gewijde hosties bevatten, behoort er eveneens toe, evenals de momenten van stilte, die aansluitend ingelast worden. Stamapostel Leber deelde dienaangaande mee, dat de nieuwe liturgie meer plechtigheid in het einde van de dienst zal brengen.

In zijn prediking verklaarde de kerkbestuurder hoe belangrijk het is, dat de dienst in het huis van God door liefde en geloof gedragen kan worden. Aan de hand van het Bijbelwoord uit Openbaringen 2:19 wees hij op de volgorde, die hem bij het bestuderen van de tekst bijzonder opgevallen was: „Ik weet wat u doet, hoe liefdevol, gelovig, hulpvaardig en standvastig u bent; u doet nu zelfs meer dan vroeger.“ De Heer te dienen betekent, zich Hem uit liefde en vanuit het geloof beschikbaar te stellen. Het aangesproken begrip „meer doen“ moet allereerst kwalitatief verstaan worden, zo zei de Stamapostel.

In aansluiting aan de dienst hield de internationale kerkbestuurder zich bezig met drie thema’s, die de koers van de Nieuw-Apostolische Kerk bepalen. Hij wees er op, dat al zijn voorganger in het ambt, Stamapostel Richard Fehr, een koers van openheid naar buiten begonnen is. „Deze koers heb ik geprobeerd voort te zetten. Uiterlijke tekenen van die openheid zijn de erkenning van de doop van andere christelijke kerken en ons nieuwe kerkelijke begrip.“ Vroeger, zo merkte de Stamapostel op, heeft de Nieuw-Apostolische Kerk zich als enige kerk van Christus opgevat. „Dat standpunt hebben we verlaten. Nu beschouwen wij ook andere christenen, die gedoopt zijn en Christus als hun Heer belijden, als toebehorend aan de kerk van Christus. Daarmee brengen wij tot uitdrukking, dat wij veel met andere christenen gemeen hebben. Wij komen daardoor dichter bij de andere christelijke kerken.“

Anderzijds wil de kerk een door Apostelen geleide kerk blijven. „Het Apostelambt blijft voor ons van wezenlijk belang, evenals de Heilige Verzegeling. Wij blijven er bij, dat het een wezenlijk kenteken van de Apostel is om de Bruid van Christus toe te bereiden.“ Deze koers is niet sterk exclusief noch ruim begrepen – „een gematigde koers, die voortkomt uit ons huidige begrip van het evangelie.“

In verband met deze achtergronden zijn ook de nieuwe artikelen van het geloof  ontstaan, sprak de Stamapostel verder. Die zullen zekerheid over de centrale geloofsinhoud tot stand brengen en vormen “geen terugval in een exclusieve houding”.

Ook het ongehuwd samenleven van ambtsdragers werd door de Stamapostel genoemd. De bestaande regel, dat de ambtsdrager zijn ambt verliest, zodra hij ongehuwd met een vrouwelijke partner samenleeft, heeft ertoe geleid , dat de kerk veel ambtsdragers verloren heeft. In de kring van de Districtsapostelen is daarom een nieuwe regeling getroffen. „Wij houden vast aan de erkenning, dat het huwelijk de door God gewilde vorm van samenleven is en willen het huwelijk hoog houden. Maar wij respecteren het ook, als paren op te begrijpen gronden eerst nog van een huwelijksvoltrekking willen afzien. Het zal voortaan de opdracht van de verantwoordelijke ambtsdrager zijn om met de betreffende te spreken en uit te vinden hoe zij tegenover een huwelijk staan. Wijzen zij het huwelijk in beginsel af, dan is een ambtsopdracht verder niet mogelijk. In andere gevallen kunnen ambtsdragers normaal werkzaam blijven.“

Lees ook ons Bericht op de website van de Nieuw-Apostolische Kerk Midden-Duitsland.

Categorie: Europe, nl, nl, nl, NAKI nieuws