NAKI nieuws

Geloofsbelijdenis van de Nieuw-Apostolische Kerk herzien

06.06.2010

Zürich. Met ingang van heden verschijnen de tien artikelen van het geloof van de Nieuw-Apostolische Kerk in een andere formulering. In opdracht van Stamapostel Wilhelm Leber heeft een werkgroep de nieuw-apostolische geloofsbelijdenis herzien. Daarvan zegt de internationale kerkbestuurder: „Als gevolg van enkele veranderingen in de inhoud van de leer, zoals bijvoorbeeld ons inzicht over de doop, werd een herziening noodzakelijk.“ Het is gebleken, aldus de Stamapostel, dat een nauwkeurigere omschrijving van sommige uitspraken gewenst was. De fundamentele structuur van de geloofsartikelen is onveranderd gebleven.

Al geruime tijd heeft de vergadering van Districtsapostelen zich onder voorzitterschap van de Stamapostel met de nieuw-apostolische geloofsbelijdenis beziggehouden en afscheid genomen van de nu beschikbare vorm. De belangrijkste veranderingen zijn:

  • De eerste drie geloofsartikelen stemmen voortaan verregaand overeen met de “Apostolische Geloofsbelijdenis”, die binnen de christelijke kerken een hoog aanzien geniet. Met deze aanpassing wordt duidelijk, dat wij fundamentele overtuigingen met andere christenen delen.
  • In het vierde geloofsartikel wordt meer dan tot nu toe in het middelpunt geplaatst, dat Jezus Christus Zijn kerk regeert. Alles moet van Hem uit bekeken worden, ook de zending van de Apostelen.
  • Het vijfde geloofsartikel omschrijft nauwkeuriger onze geloofsopvatting ten aanzien van de verdere ambten.
  • In het zesde geloofsartikel wordt het nieuwe inzicht over de Heilige Waterdoop beschreven. Dit is „de eerste schrede naar de vernieuwing van de mens in de Heilige Geest“ en vestigt de gemeenschap met God en de christenen onder elkaar.
  • In het zevende geloofsartikel en meer nog in het achtste geloofsartikel volgen nauwkeurigere omschrijvingen over het geloofsinzicht van de sacramenten Heilig Avondmaal en Heilige Verzegeling. De Heilige Verzegeling – in verbinding met de Heilige Waterdoop – brengt het kindschap Gods tot stand en opent de weg om tot de eerstelingen gerekend te kunnen worden, die Christus bij Zijn wederkomst aanneemt.
  • In het negende geloofsartikel wordt de hoop voor de toekomst van de nieuw-apostolische christen verdergaand ontvouwen. Er wordt duidelijk gemaakt, dat het goddelijk plan niet eindigt met het eindgericht; het uitzicht op de nieuwe schepping werd nieuw opgenomen. Daarnaast worden verdere taalkundig nauwkeurigere omschrijvingen gegeven.
  • Het tiende geloofsartikel blijft onveranderd.

Na de dienst van vandaag werd in alle nieuw-apostolische gemeenten op aarde een brief van de Stamapostel voorgelezen, waarin hij verwijst naar de veranderde geloofsbelijdenis.

» De tien geloofsartikelen

» Toelichting bij de tien artikelen