NAKI nieuws

Ambtswisseling: Michael Ehrich is de nieuwe Districtsapostel van de gebiedskerk Zuid-Duitsland

24.04.2006

Karlsruhe. Districtsapostel Klaus Saur was gedurende 25 jaar lang was verantwoordelijk voor de leiding van de nieuw-apostolische gebiedskerk Zuid-Duitsland. Op zondag, 23.04.2006, werd hem op feestelijke wijze ambtsrust verleend. Zijn opvolger is Michael Ehrich (46) uit Karlsruhe.

Ongeveer 77.000 nieuw-apostolische christenen waren getuige van de kerkdienst in Karlsruhe, live aanwezig in de districtskerk of per satelliet aangesloten in gemeenten in België, Griekenland, Israël, Macedonië, Libanon, Luxemburg, Turkije, Oekraïne en Cyprus. Aan het begin richtte de Stamapostel een speciale groet aan de deelnemers van de kerkdienst in de Oekraïne: "Ik heb begrepen dat daar vandaag het paasfeest wordt gevierd... - Ja, de Heer is opgestaan!" (Met Pasen begroeten de gelovigen elkaar met deze groet: Christos voskres).

Stamapostel Wilhelm Leber, nam als uitgangspunt voor deze dienst het bijbelwoord uit Johannes 7:38. Met het oog op het verlenen van ambtsrust aan Districtsapostel Klaus Saur citeerde de Stamapostel uit Jesaja 52:7: "Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten dier boden, die vrede verkondigen, die het goede prediken en heil aankondigen". De Stamapostel riep alle ambtsdragers op om zich onder dit woord te scharen en "vreugdeboden" te zijn wanneer zij over de vreugde van het Evangelie spreken. Hij breidde deze gedachte uit en riep alle gelovigen daartoe op om vreugde te hebben in de Heer, om vrede uit te stralen en "het goede" te prediken.

Tijdens het verlenen van ambtsrust aan Districtsapostel Klaus Saur en de wijding van zijn opvolger, Districtsapostel Michael Ehrich, maakte de Stamapostel nog enkele opmerkingen, o.a. over de natuurlijk relatie tussen de beide Districtsapostelen; Districtsapostel Ehrich is de schoonzoon van Districtsapostel Saur. Omdat niemand een ambt krijgt op grond van een familierelatie, moet ook niemand daarom worden afgewezen. "Het ambt is ons heilig." Er is ook veel gebeden om een juiste beslissing.

U kunt een uitvoerig verslag lezen op de internetsite van de gebiedskerk Zuid-Duitsland.

Categorie: NAKI nieuws