NAKI nieuws

Nieuw leerinzicht: De “Zonnevrouw” moet niet als de Nieuw-Apostolische Kerk worden opgevat

31.05.2006

Zürich. Tijdens de vergadering van Districtsapostelen van de Nieuw-Apostolische Kerk in Karlsruhe, is overeenstemming bereikt over een andere inzicht wat betreft de vergelijking van de “Zonnevrouw” (Openbaring 12). Onder de “Zonnevrouw” verstaat de Nieuw-Apostolische Kerk voortaan de gemeenschap van de gelovigen, die een bijzonder nauwe band met Jezus Christus hebben; die in Hem geloven en Hem belijden.

De verandering van inzicht in deze Bijbelpassage kent geen definitief karakter, maar komt overeen met huidig geldende opvattingen in de Nieuw-Apostolische Kerk. Het nieuwe inzicht maakt deel uit van voorbereidende werkzaamheden voor de ontwikkeling van de eigen nieuw-apostolische Catechismus.

Aan deze gelijkenis in Openbaring, zijn zeven leerinzichten verbonden:

 

  • Onder de “Zonnevrouw” moeten we de gemeenschap van gelovigen verstaan, die een bijzonder nauwe band met Jezus Christus hebben; die in Hem geloven en Hem erkennen.

  • De “Zonnevrouw” moet niet als de Nieuw-Apostolische Kerk worden opgevat.

  • De krans met de twaalf sterren wordt gezien als symbool voor het goddelijke inzicht van de gemeenschap van gelovigen. Daarnaast kan hij gezien worden als symbool voor de aanstaande heerschappij van de eerstelingen en de martelaars, als priesters van God en Jezus. Het beeld van de krans met de twaalf sterren moet niet als het apostelambt worden opgevat.

  • Onder het beeld van het ‘mannelijk wezen’ (vers 5), is de gemeente van Christus te verstaan, die aan de aarde ontrukt zal worden (eerstelingen, honderdvierenveertigduizend).

  • In de tijd van de grote rampspoed wordt de “Zonnevrouw” door God gevoed. Daaruit is af te leiden, dat de Heilige Geest in deze periode ook werkzaam zal zijn. De Heilige Schrift beschrijft niet, op welke manier dit precies zal gebeuren.

  • De passage in de bijbel, waar de strijd van Michael met de draak beschreven wordt, moet men niet in verband brengen met de Aartsengel Michael. Hier wordt Christus bedoeld die satan verslaat.

  • De “overigen van haar nageslacht” (vers 12), zijn in samenhang met overeenkomstige inzichten in de Openbaring, met de martelaren uit de tijd van de grote rampspoed te vergelijken.

Een meer uitgebreide documentatie van de nieuwe leerinzichten, wordt in de “Kerngedachten” voor de ambtsdragers van de kerk en in het maandblad “Onze Familie”, voor alle leden, geplaatst. Oudere opvattingen over deze passage in de Openbaring zijn voortaan niet meer geldig.