NAKI nieuws

Stamapostel Wilhelm Leber: "Ik sta vóór u met een siddering in mijn ziel!"

20.05.2005

Stuttgart. Het was heel stil in de ronde, tot op de laatste plaats bezette nieuw-apostolische districtskerk in Fellbach bij Stuttgart. Stamapostel Richard Fehr had juist aan de gemeente bekendgemaakt, dat hij in de loop van de dienst Districtsapostel Wilhelm Leber tot zijn opvolger zou ordineren (zie betekenis van het ambt van Stamapostel).

In het eerste deel van de Pinksterdienst richtte de tot dat moment nog dienstdoende Stamapostel Richard Fehr een groetwoord (zie lijst van groetwoorden) aan alle nieuw-apostolische gemeenten wereldwijd: "Daarom, weest ook gij bereid; want des mensen Zoon zal komen in een uur waarin gij het niet denkt" (Mattheüs 24:44). De Stamapostel spoorde de gelovigen aan acht te geven op het woord van Gods Zoon en te volharden in het waken en bidden.

Aan het einde van zijn prediking dankte hij de vele geloofsbroeders en -zusters op aarde voor hun liefde en genegenheid. Een hartelijk ‘dank u wel' voor hun onvermoeide arbeid richtte hij tot alle ambtsdragers. Ook de ongeveer 360 apostelen, die voor het altaar zaten, dankte hij voor de eenheid in de geest.

Daarna verzocht hij Districtsapostel Wilhelm Leber, aan wie hij aan het einde van de dienst het ambt van Stamapostel overdroeg, met de prediking verder te gaan. Dr. Wilhelm Leber is Duitser en was tot dan toe Districtsapostel in de gebiedskerk Noord-Duitsland en Noord-Rijn-Westfalen (zie persoonsgegevens Stamapostel Wilhelm Leber). De 57-jarige gepromoveerde wiskundige stond met een siddering in zijn ziel aan het altaar. De eerste gedachte, die hij in zijn prediking uitsprak: "God, wees mij zondaar genadig."

Hij greep de Pinkstergedachte van het begin van de dienst nog eens op. Daarbij herinnerde hij aan Petrus, die door de Heer Jezus drie keer werd gevraagd of hij Hem liefhad. Daar zei hij op: "de liefde tot onze Zender, Jezus Christus, is het fundament van het ambt van Stamapostel." Hij bekende vrijmoedig dat de speculaties van de laatste tijd, met betrekking tot de opvolging van de Stamapostel niet zonder sporen aan hem voorbij gegaan zijn. Hij beklemtoonde echter, dat hij moet moed naar de toekomst wilde kijken. Daarna dankte hij zijn voorganger, Stamapostel Richard Fehr, voor de 17 jaar durende geweldige leiding, voor de liefde en voor zijn ijver.

Met zijn bekentenis "Ik reik u beide handen, ik beloof u dat ik u altijd zal liefhebben!" beëindigde Stamapostel Wilhelm Leber zijn Pinksterprediking. Vervolgens wijdde de scheidende Stamapostel Fehr hem tot zijn opvolger en daarmee tot nieuwe Stamapostel van de Nieuw-Apostolische Kerk. Na zijn wijding verleende Stamapostel Leber zijn voorganger ambtsrust, vergezeld van bewogen woorden van dankbaarheid, ook aan het adres van diens vrouw Sonja.

 

 

Betekenis van het ambt van Stamapostel:

Het hoofd van de kerk is Christus. De Stamapostel leidt de Nieuw-Apostolische Kerk wereldwijd, hij is de hoogste geestelijke representant. Als gevolg daarvan beslist hij over alle aangelegenheden die de totale kerk betreffen, voornamelijk met betrekking tot vragen over de leer en zielzorg. Om tot beslissingen te kunnen komen bedient hij zich van de vergadering van Districtsapostelen of van andere door hem ingestelde colleges.

Nadere uitwerkingen over structuur en organisatie van de Nieuw-Apostolische Kerk.

 

 

Lijst van groetwoorden:

De zogenaamde groetwoorden van de Stamapostel in de Pinksterdiensten vormen een zekere traditie in de Nieuw-Apostolische Kerk. De nieuw-apostolische broeders en zusters over de gehele wereld zullen een jaar lang worden gesticht door het in die diensten met bijzondere nadruk verkondigde tekstwoord uit de Heilige Schrift. Omdat er met Pinksteren meestal grotere, dikwijls internationale diensten plaatsvinden, die middels de satelliet naar alle delen van de wereld worden uitgezonden, dragen zulke gemeenschappelijk gehoorde en toch individueel ervaren tekstwoorden uit de Heilige Schrift een hoge integratiewaarde. Tegelijkertijd hebben de groetwoorden zeer duidelijk betrekking op het geloofsdoel van de nieuw-apostolische christenen: het komen van Gods Zoon, Jezus Christus, om Zijn bruid naar huis te halen.

Onderstaand de groetwoorden op Pinksteren van Stamapostel Richard Fehr (1988 - 2005):
Alle teksten afkomstig uit de vertaling van M. Luther, Nederlands Bijbelgenootschap 1907

 

1988

Maranatha! [Onze Heer komt!]

(uit: 1 Korinthiërs 16:22)

 

 

1989

Die dit getuigt, zegt: Ja, ik kom haastig. Amen, ja kom, Heer Jezus! De genade van onze Heer Jezus Christus zij met allen! Amen.

(Openbaring 22:20-21)

 

 

1990

Want «over een zeer kleine wijle zal komen die komen zou, en niet vertoeven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven; en wie wijken zal, aan dien zal Mijn ziel geen behagen hebben». Doch wij zijn niet van degenen die wijken en verdoemd worden, maar van degenen die geloven en de ziel redden.

(Hebreën 10:37-39)

 

 

1991

Weest gij ook lankmoedig, en versterkt uwe harten, want de toekomst des Heren is nabij.

(Jakobus 5:8)

 

 

1992

Zie, Ik kom schielijk; houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

(Openbaring 3:11)

 

 

1993

Want alsdan zal er een grote verdrukking zijn, hoedanig er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet wezen zal. En indien deze dagen niet verkort werden, zou er geen mens behouden worden; maar omwille van de uitverkorenen zullen die dagen verkort worden.

(Mattheüs 24:21-22)

 

 

1994

Zalig is hij die leest, en zijn zij die horen de woorden der profetie, en bewaren hetgeen daarin geschreven is, want de tijd is nabij.

(Openbaring 1:3)

 

 

1995

Daarom waakt; want gij weet dag noch uur, waarin des Mensen Zoon komen zal.

(Mattheüs 25:13)

 

 

1996

En zou dan God ook geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, en zal Hij te langzaam voor hen zijn? Ik zeg u: Hij zal hun schielijk recht doen. Doch wanneer des Mensen Zoon komen zal, zal Hij dan ook het geloof vinden op de aarde?

(Lukas 18:7-8)

 

 

1997

Zie, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, en dat plotseling, in een ogenblik, ten tijde van de laatste bazuin.

(uit: 1 Korinthiërs 15:51-52)

 

 

1998

Doch houdt wat gij hebt, totdat Ik zal komen.

(Openbaring 2:25)

 

 

1999

Genade zij met u en vrede van Hem, die is en die was en die komen zal.

(uit: Openbaring 1:4)

 

 

2000

Zie, Ik kom haastig, en Mijn loon met Mij, om ieder te geven gelijk zijn werken zullen zijn.

(Openbaring 22:12)

 

 

2001

Maar onze wandel is in de hemel, van waar wij ook verwachten de Zaligmaker Jezus Christus, de Heer, die ons nietig lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig worde aan Zijn verheerlijkt lichaam, naar de werking waardoor Hij ook alle dingen zich kan onderdanig maken.

(Filippiërs 3:20-21)

 

 

2002

Zo zijt nu lankmoedig, broeders, tot op de toekomst des Heren. Zie, de akkerman verwacht de kostelijke vrucht der aarde, en is er lankmoedig over, totdat zij de vroege en de spade regen ontvangt: weest gij ook lankmoedig, en versterkt uw ahrten, want de toekomst des Heren is nabij.

(Jakobus 5:7-8)

 

 

2003

Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding; over dezulken heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en met Hem regeren duizend jaar.

(Openbaring 20:6)

 

 

2004

De Heer stelt de belofte niet uit, gelijk sommigen het voor een uitstel houden, maar heeft lankmoedigheid met u, daar Hij niet wil dat iemand verloren ga, maar dat allen zich tot boete keren.

(2 Petrus 3:9)

 

 

2005

Daarom weest ook gij bereid; want des Mensen Zoon zal komen in een ure, waarin gij het niet denkt.

(Mattheüs 24:44)

Categorie: NAKI nieuws