NAKI nieuws

In totaal 25 thema's: Districtsapostelvergadering in Kaapstad

11.11.2003

Kaapstad/Zuid-Afrika. In Kaapstad, de mooie wereldstad gelegen aan de zuidkant van het Afrikaanse continent, vond op 9 en 10 oktober de tweede districtsapostelvergadering van dit jaar (DAV) plaats. Stamapostel Richard Fehr opende deze vergadering met een woord uit Psalm 73:28, "Maar dit is mijne vreugd, dat ik mij nabij God houd, en den Heere Heere tot mijn toeverlaat stel, om al uw doen te verkondigen."

Aansluitend informeerde de Stamapostel de Districtsapostelen over de veranderingen in de kring van de Apostelen sinds de laatste bijeenkomst. Gedurende deze periode werd één maal de opdracht van Districtsapostelhelper gegeven, werden elf Apostelen gewijd en werd er aan vier ambtsrust verleend. Na dit informatieve gedeelte keurden de aanwezigen de notulen van de laatste DAV goed die afgelopen mei in Zürich had plaatsgevonden.

De projectgroep "Actuele vragen" gaf een tussenrapport over verscheidene vraagstukken met betrekking tot de thema's "Partnerschap en huwelijk" alsmede "Kinderopvoeding". De vergadering besloot om voor deze specifieke thema's brochures uit te geven over het standpunt van de kerk. Op dit moment wordt er over nagedacht in welke talen en voor welke gebieden deze brochures gemaakt moeten worden.

Het zondagsschoolonderwijs in de Afrikaanse landen onderscheidt zich zowel qua uiterlijk als qua inhoud van wat in Europa gebruikelijk is. De Districtsapostelen hebben erover beraadslaagd hoe het lesmateriaal "Heer Jezus, kom!" aangepast kan worden aan de Afrikaanse situatie. Hiervoor heeft de projectgroep omvangrijk materiaal samengesteld en bewerkt. Zo werden de teksten vereenvoudigd en werden de gebruikte beeldspraak, illustraties en foto's aangepast aan de leefomgeving van de kinderen.

Verder liet de DAV zich informeren over een concept hoe in de toekomst in de snel groeiende kerk de officiële kerkpublicaties "Onze Familie" en "Kerngedachten" tegemoet kunnen komen aan de behoeften van de gelovigen. Aandachtspunten zijn: beter rekening houden met regionale behoeften; een grotere verspreidingsgraad realiseren en verscheidene standaarden voor de zes wereldgedeelten te definiëren.

Bij het thema financiën werd het geconsolideerde resultaat van het jaar 2002 voorgelegd en besproken alsmede de wereldwijde planning voor het jaar gepresenteerd (zie "Onze Familie", uitgave november 2003). Er werden maatregelen geopperd om het financiële evenwicht voor de kerk als geheel te behouden. Want er zijn relatief weinig rijke gebiedskerken in verhouding tot talrijke gebieden die nauwelijks het hoogstnodige kunnen financieren.

Verdere thema's die op de DAV aan bod zijn gekomen: de pensioenregelingen voor Apostelen en Opzieners in Afrika; de kerk-eigen gebruikte woordenschat in het Engels, die mogelijk voor alle vertalingen en publicaties wereldwijd kan worden gebruikt. Bovendien werd er een documentaire over de nieuwe hostiebakkerij in Kaapstad getoond.

Een uitvoerig verslag over de DAV zal in nummer 12/2003 komen van de "Onze Familie". Een verslag over de dienst die Stamapostel Richard Fehr op 12 oktober 2003 hield in de gemeente Tafelsig, kunt u lezen op www.nak.org/news/20031013-nl.html.

Categorie: NAKI nieuws