Berichten vanuit de gehele wereld

Confirmatie: » Jullie betekenen veel voor ons; voor God betekenen jullie nog meer! «

12.04.2019

Zürich. Ook dit jaar staan weer jonge christenen voor het altaar om God hun trouw te beloven. Zij doen dit voor het grootste deel in hun gemeenten waarin ze afkomstig zijn en worden daarbij door hun geloofsbroeders- en zusters ondersteund. Hartelijke gelukwensen aan alle confirmanten van dit jaar.

Stamapostel Jean-Luc Schneider, de internationale leider van de Nieuw-Apostolische Kerk schrijft ook voor dit jaar weer een brief ten geleide van de confirmatie aan de jonge christenen. Deze is gestoeld op een bepaalde traditie. Dit jaar gaat het om het thema: “Rijk zijn in Christus”. Zo luidt ook het jaarmotto van de kerkleider.

Zegen in daden omzetten

De stamapostel schrijft dat God klaar staat om de confirmanten voor hun verdere weg te zegenen: “Vandaag zal de zegen, die door Zijn dienaar wordt uitgesproken, hoorbaar worden.” De uitwerkingen van de zegen te ontdekken kan het beste gebeuren wanneer ze de confirmatiegelofte omzetten in daden. Daarbij past ook het woord uit de Heilige Schrift dat de jonge christenen zal worden voorgelezen in de kerkdienst met confirmatie: “Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort […]. Want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.’ (Lucas. 6:45).

 

Investeren in de eenheid

De stamapostel vraagt de jonge zusters en broeders om in de eenheid van de kinderen Gods te investeren: “Jullie worden dan rijk!” Tegelijkertijd laat hij hen weten hoe dankbaar de kerk is om hen aan hun zijde te weten: “Jullie betekenen veel ons; voor God betekenen jullie nog meer!”

Wat betekent confirmatie?

Confirmatie (Lat.: 'confirmatio' = 'bevestiging') is de ambtshandeling waarbij jonge nieuw-apostolische christenen de verplichtingen overnemen die hun ouders bij de Doop en Verzegeling plaatsvervangend voor hen zijn aangegaan. Van nu af aan draagt de mondige christen voor God onbeperkte verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten. Hij neemt de verplichting op zich getrouw aan God te zijn en belijdt openbaar het nieuw-apostolische geloof.

 

Zie ook de verklaring in de Catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk (CNK 12.2.2.).

De kerkdiensten met confirmatie vinden in de Nieuw-Apostolische Kerk meestal op een zondag tussen Pasen en Pinksteren plaats. De jonge christenen ontvangen na het gebed van de dienstleider de zegen op de confirmatie die hen door handoplegging wordt afgedragen. Deze zegen versterkt hen in hun streven de gelofte te houden om zich tot Jezus Christus in woord en daad te bekennen.