Berichten vanuit de gehele wereld

PG Oecumene: Nader tot elkaar komen is belangrijk!

03.02.2005

Theorie en praktijk dekken niet altijd dezelfde lading - dit kunnen de leden van de projectgroep Oecumene beamen. Het geloofsleven van een praktisch christen is ook niet altijd gelijk aan de voorschriften van de desbetreffende catechismus. Voor de leden van de projectgroep Oecumene is het daarom van belang om beide te onderzoeken: theorie en praktijk van de theologie en het gemeenteleven in de verscheidene kerken. Om dat te doen heb je contacten nodig.

Op 28 oktober 1999 richtte Stamapostel Richard Fehr de projectgroep (PG) Oecumene op. De opdracht luidde: "In nauwe samenwerking met de PG Geloofsvragen moet worden getoetst in hoeverre de essentie van de geloofsleer van de Nieuw-Apostolische Kerk verenigbaar is met de oecumene."
Tot de essentie van deze leer rekenen wij het begrip van de sacramenten, het ambt en ook de eschatologie (de leer van alles wat betrekking heeft op het lot van de mensen na hun dood en op het einde der wereld): het spoedig verwachten van Christus en alles wat te maken heeft met de ontslapenen.

De leden van de PG kwamen al snel tot de conclusie dat "oecumene" geen onverdeeld omschreven of afgebakend begrip kan zijn. De oorspronkelijke idee van de oecumenische beweging om alle christelijke kerken en geloofsgemeenschappen onder één noemer samen te brengen, wordt in het algemeen niet haalbaar geacht. Tegenwoordig streeft men naar een "veelvoud in de eenheid" of, zoals een bekende oecumenische formulering luidt, "het verzoende verschil". Oecumene is echter ook het serieuze, positieve pogen om gemeenschappelijkheden binnen het christelijk geloof te bevorderen, met behoud van de eigen identiteit en met onderling respect. Het gaat er dus om dat er wordt gekeken achter de schermen van de op dit ogenblik geldende leerstellingen, en naar de mogelijkheden om deze in praktijk te brengen. Om deze reden komen de leden van de PG veelvuldig bijeen met vertegenwoordigers van andere kerken. Zij hebben al ongeveer 20 dergelijke, in vertrouwelijke sfeer gevoerde gespreksrondes achter de rug, met theologen en afgevaardigden van de rooms-katholieke kerk, evangelische kerken, methodisten en adventisten uit Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Verder zijn er nog de nodige lezingen en forums aan hogescholen, met wereldbeschouwelijke vertegenwoordigers van de reeds genoemde en nog andere kerken.

Volker Kühnle (51), Apostel in de gebiedskerk Zuid-Duitsland, is voorzitter van de projectgroep. Hij gaf belangrijke impulsen af voor gesprekken, omdat hij in zijn functie als publiciteitsmedewerker reeds enkele goede contacten onderhield met geestelijken van andere kerken: "Om elkaar beter te leren kennen, is het belangrijk om elkaar tegemoet te komen. Het komt eropaan om onze Kerk ter plaatse, in de regio of landelijk als een door de staat erkende Kerk te presenteren."

Onze Stamapostel wil deze uitwisseling met geestelijken van andere kerken graag in elke plaats onderhouden. Dit staat in een officiële brief die in 2002 aan alle voorgangers van de Duits sprekende gebieden in Europa is gestuurd, getiteld: "Aanwijzingen voor contacten tussen de Nieuw-Apostolische Kerk en andere christelijke kerken en geloofsgemeenschappen." Er staat onder andere in: "Gesprekken en ontmoetingen met vertegenwoordigers van andere christelijke kerken en geloofsgemeenschappen dragen ertoe bij dat men elkaar beter leert kennen. Zo moet vertrouwen en begrip voor onderling verschillende standpunten worden geschapen, en tegelijkertijd de weg worden gebaand om op een ontspannen manier met elkaar te kunnen omgaan. Het gaat er dus om in elke plaats maatregelen te treffen die vertrouwen wekken, en niet om officiële contacten op bestuursniveau. Wij moeten ons ervan bewust zijn dat wij daarbij als vertegenwoordigers van onze Kerk worden gezien."

Andere leden van de projectgroep zijn Districtsapostel Wolfgang Nadolny (48) uit Berlijn - Brandenburg, Opziener Hanspeter Nydegger (63) uit Zwitserland en Districtsevangelist Peter Johanning (48) uit Nordrhein-Westfalen. Zij brengen elk hun eigen ervaring mee, die zij hebben opgedaan bij de verschillende contacten met andere kerken. Zo is Opziener Nydegger bijvoorbeeld - samen met Apostel Bernd Meier uit Zwitserland - officieel afgezant (met gaststatus) van de Nieuw-Apostolische Kerk bij de Werkgroep van Kerken in het kanton Bern (AKB). Deze oecomenische organisatie houdt zich op kantonaal niveau bezig met allerlei zaken die de verschillende kerken aangaan.

De leden van de PG Oecumene hebben echter niet de opdracht om onmiddellijke opname in een nationale of internationale oecumenische organisatie te bewerkstelligen. Een officiële toetreding zou op dit ogenblik om inhoudelijke reden niet mogelijk zijn. De oecumenische zienswijze ten aanzien van sacramenten en ambten komt niet wezenlijk overeen met de nieuw-apostolische geloofsleer. Op de vraag hoe lang de Nieuw-Apostolische Kerk denkt nodig te hebben om als instituut deel uit te maken van de oecumene - als dat er ooit van komt - , antwoordde Stamapostel Richard Fehr: "It's a long way..." , een lange weg naar onderlinge kennismaking en gesprekken op niveau met respect en hoogachting.

 

De PG Oecumene
De actuele opdracht van de Projectgroep Oecumene luidt: Ondanks het feit dat de essentie van de nieuw-apostolische geloofsleer niet strookt met de oecumene, worden de gesprekken met vertegenwoordigers van andere kerken voortgezet. Gesprekken met andere kerken op allerlei gebied worden afgedwongen. De PG Oecumene onderzoekt de gedetailleerde voorwaarden voor een status als waarnemer in de Oecumenische Raad van Kerken in Genève (ORK).

 

De leden van de PG Oecumene
Voorzitter:

Apostel Volker Kühnle (51), woont in Aichtal bij Stuttgart (Zuid-Duitsland). Hij was werkzaam als personeelschef. Sedert 1988 werkt hij hoofdzakelijk voor de Kerk.
Districtsapostel Wolfgang Nadolny (48), woont in Bad Freienwalde bij Berlijn. Hij werkte jarenlang als landmeter en trad in 1993 in dienst van de Kerk.
Opziener Hanspeter Nydegger (63), woont in Thun, Zwitserland. Zijn vroegere beroep: directeur van een handelsfirma. Sinds 9 jaar is hij werkzaam als Opziener in het apostelwerkgebied Zwitserland.
Districtsevangelist Peter Johanning (48), woont in Bielefeld, Nordrhein-Westfalen. Sedert 1996 is hij mediadirecteur van de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal.