Berichten vanuit de gehele wereld

De PG Jeugdzorg: Begripvolle zielzorger als gesprekspartner

26.07.2004

Zürich. Inzicht in het geloof - geloof in de praktijk - hulpmiddel bij het dagelijkse leven: in deze drie themablokken wordt het nieuwe jeugdconcept onderverdeeld, voluit heet het zo: "Jeugdzorg in de Nieuw-Apostolische Kerk". De leden van de projectgroep Jeugdzorg gaan ervan uit dat nog dit jaar dit werk wordt uitgegeven - in eerste instantie zal het naast de conceptuele beschrijving van de jeugdzorg ook 10 van de in totaal 45 onderwerpen voor de jeugdavon-den bevatten. Doelgroep zijn de jeugdleiders in de gemeenten.

Edmund Stegmaier (59), Apostel uit Niedersachsen (Duitsland), is de voorzitter van de projecgroep. In 1998 werd deze groep door Stamapostel Richard Fehr aangesteld om de wezenlijke inhoud van de wereldwijde jeugdzorg van de Nieuw-Apostolische Kerk te harmoniseren en dit inhoudelijk en organisatorisch op een noemer te brengen. Verdere deelnemers van de PG zijn: Apostel Günter Wiktor (64) uit Nordrhein-Westfalen (Duitsland), Apostel Michael Ehrich (44) uit Zuid-Duitsland, Opziener Arvid Beckmann (45) uit Noord-Duitsland, Apostel Gerrit Sepers (58) uit Nederland, Districtsevangelist Jürg Meier (50) uit Zwitserland, Districtsapostelhelper Frank Dzur (45) uit Canada en Districtsevangelist Robert Ehmer (39) uit de VS. De leden zijn dus afkomstig uit Europa en Noord-Amerika - daarmee wordt duidelijk dat de harmonisering van de jeugdzorg vooral in de geïndustrialiseerde wereld zal moeten worden bereikt. Om hetzelfde concept ook in andere gebieden in te voeren moeten de culturele verschillen van deze landen in acht worden genomen.

Bij de eerste vergadering in 1998 uitte de Stamapostel de wens dat nieuw-apostolische jeugdzorg het echte en levende geloof, de liefde tot God en de blijde hoop op de wederkomst van Christus versterken moet. De opdracht aan de PG hield daarom drie wezenlijke doelen in: het opstellen van een totaalconcept van de jeugdzorg in de Nieuw-Apostolische Kerk, een opsomming van criteria om de vele vrijwillige jeugdverzorgers te selecteren en het gereedmaken van hulpmiddelen ter ondersteuning van hun arbeid alsmede het opstellen van een leidraad voor het houden van de periodieke jeugdavonden.

De projectgroep komt 6 maal per jaar bijeen. Voor iedere bijeenkomst zijn 2 tot 3 dagen. Met name de uitwerking van de schriftelijke leidraad voor jeugdavonden neemt veel tijd in beslag. Dit omdat niet alleen een geschikt, interessant thema voor de jeugd moet worden gevonden, maar ook omdat aanwijzingen voor de methodiek en didactiek moeten worden meegeleverd.

Met welke thema's gaan de jeugdverzorgers in de lokale gemeenten en de jeugd zich bezig houden? Zwaartepunten voor het thema "inzicht in het geloof" zijn o.a.: "nieuw-apostolisch - waarom en waarvoor", "de Tien Geboden - betutteling of een hulpmiddel" of "duurzame waarden". Voorbeelden met betrekking tot het thema "geloof in de praktijk" zijn: "kerkdiensten intensief beleven", "vreemde leren kunnen herkennen" of "actieve naastenliefde". Voor wat betreft het thema "hulpmiddel bij het dagelijkse leven" gaat het om thema's zoals "omgaan met media", "zelfverwerkelijking" of "problemen aankunnen - oplos-sen van conflicten".

In totaal werkt de PG aan 45 thema's, die uitgebreid en onderwijskundig goed in elkaaar zitten. Deze worden gaandeweg aan de jeugdverzorgers ter beschikking gesteld. Didaktisch gezien valt het op dat vooral de medewerking van de jeugd is gevraagd. De jeugdavonden hebben meer het karakter van een workshop. Aan het gesprek, de dialoog wordt grote waarde toegekend.

De wijze waarop de artikelen worden goedgekeurd vraagt een hoop tijd, die echt nodig is. In het algemeen ziet het er zo uit: de PG-leden schrijven of zelf of delegeren de desbetreffende uitwerking aan anderen. Vervolgens bespreekt de totale groep de eerste tekstopzet. Daarna leest de theologische redactie van het Verlag Friedrich Bischoff dit ook, want juist bij stof die betrekking heeft op het geloof kunnen eventueel teksten uit andere publicaties worden meegenomen. Dan wordt er een Engelse vertaling van het artikel gemaakt die naar VS/Canada gaat. Daar lezen de beide Engelstalige leden de tekst zorgvuldig door en maken hun aantekeningen. Afsluitend bemoeit de Coördinatiegroep zich met de uitvoering, voornamelijk inhoudelijk. Pas wanneer alle correcties zijn aangebracht, is een thema definitief afgesloten en komt dan in de catalogus van uitwerkingen.

Wat is nu eigenlijk de hoofdgedachte voor deze tijdsintensieve, maar zeer grondige manier van deze schriftelijke leidraad? Daarover zegt Edmund Stegmaier: "Hoofddoel en zwaartepunt van de zielzorg aan jeugd is de voorbereiding op de wederkomst van Christus. Om dit doel te bereiken moet iedere geloofszuster en iedere geloofsbroeder aan zijn of haar zijde een begripvolle zielzorger als persoonlijk aanspreekpunt hebben."

Deze definitie geldt wereldwijd, aldus de PG-leden, ondanks verschillen in de diverse gebiedskerken.

De PG Jeugdzorg
De projectgroep Jeugzorg werd op 5 mei 1998 door Stamapostel Richard Fehr aangesteld. De opdracht luidt om wereldwijd - in ieder geval voor de geïndustrialiseerde wereld - een inzetbaar jeugdconcept van de Nieuw-Apostolische Kerk te maken en er tevens voor zorgen dat de jeugdzorg inhoudelijk en organisatorisch gelijk is. Huidige leden zijn: Apostel Edmund Stegmeier (voorzitter)), Districtsapostelhelper Frank Dzur, Apostel Michael Ehrich, Apostel Gerrit Sepers, Apostel Günter Wiktor, Opziener Arvid Beckmann, Districtsevangelist Robert Ehmer en Districtsevangelist Jürg Meier.
Jeugdzorg in de Nieuw-Apostolische Kerk
Nog dit jaar zullen de eerste lessen (van in totaal 45) aan de jeugdverzorgers in de gemeenten arriveren. De verschillende thema's zijn onderverdeeld in drie gebieden: inzicht in het geloof - geloof in de praktijk - hulpmiddel bij het dagelijkse leven. Er zijn echter ook omvangrijke en gedetailleerde beschrijvingen over de organisatie van de jeugdzorg. Hoofdgedachte van de jeugdzorg is om de nieuw-apostolische jeugd een begripvolle zielzorger als persoonlijke aanspreekpunt te geven. Hoofddoel is om de jeugd op de wederkomst van Christus voor te bereiden. Dat houdt in ze voor de waarden van het geloof enthousiast te maken en hen daarbij behulpzaam te zijn om zich tot sterke persoonlijkheden in het geloof te ontplooiien. De voorbeeldfunctie van de jeugdverzorger is daarbij van cruciaal belang. Hij heeft de taak om zich de basisgedachten van de leidraad "Dienen en leiding geven in de Nieuw-Apostolische Kerk" (zie www.nak.org/le/le-nl-0105.html) eigen te maken en in de praktijk te brengen.