Berichten vanuit de gehele wereld

De Coördinatiegroep De thema's gaan ondubbelzinnig richting theologie

16.02.2004

51 agendapunten, drie dagen, ongeveer 36 uur aaneengesloten - onderbroken door korte pauzes - zo ziet een normale vergadering van de KGer uit. Het merendeel van de thema's die besproken worden zijn van theologische aard, een tendens zoals die sinds enige jaren te zien is. Dat ligt in het bijzonder aan de projecten die de kerk heeft voorgenomen om de komende jaren te doen: de uitgave van een eigen catechismus, bewerken van leerboeken voor het kerkelijke onderricht en vragen met betrekking tot de Openbaring.

Dr. Hagen Wend (60), Districtsapostel van de gebiedskerk Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland was 4 jaar lang de voorzitter van deze KG (sinds 1999), voordat Stamapostel Richard Fehr hem op 18 december van het afgelopen jaar van deze verantwoordelijkheid onthief. Armin Studer (61) volgt hem op als voorzitter; hij is Districtsapostel van Zwitserland en maakt al 4 jaar lang deel uit van deze KG. Het derde lid is Urs Hebeisen (51), Districtsapostelhelper uit de Filippijnen en heeft als missionaris veel gereisd. Sinds december is Wilfried Klingler (54), Districtsapostel van de gebiedskerk Niedersachsen, een nieuw KG-lid. Hij wisselde met Districtsapostel Wend zijn plaats in de projectgroep "Geloofsvragen". Districtsevangelist Jürg Zbinden (46), medewerker van de Nieuw-Apostolische Kerk International (NAKI), is als projectleider voor de gehele organisatie verantwoordelijk. Tijdens de vergaderingen is hij de notulist.

Wat doet de KG? Wat is haar taak? Waarom zijn er zo veel agendapunten? Opdat de ongeveer 20 projectgroepen, die voor een gedeelte al jarenlang in naam van de Nieuw-Apostolische Kerk zaken aan het uitzoeken zijn, efficiënt en doelgericht kunnen werken, is een coördinatiegroep opgericht die direct aan de Stamapostel rapporteert. Zij bestaat uit 3 Districtsapostelen of Districtsapostelhelpers en een projectleider. Een ieder neemt voor een periode van zes jaar deel aan deze groep. De KG begeleidt en stuurt niet alleen het werk van de diverse projectgroepen, maar zorgt er ook voor dat de Stamapostel samengevatte (tussen)resultaten krijgt. Na goedkeuring door de Stamapostel komt dan het resultaat aan de orde tijdens een vergadering van de Districtsapostelen. De Stamapostel neemt de uiteindelijke beslissing.

Een voorbeeld van de vele onderwerpen: op dit moment houdt de kerk zich bezig met de vraag "Wie zijn de 144.000?" "Alles staat toch in de Heilige Schrift.", zeggen sommigen overhaast. Want de Bijbel geeft ruimte voor een zekere interpretatie. "Dat maakt ons niets uit", kan de ander wellicht menen. Helaas, zo eenvoudig ligt het niet, want uiteindelijk wil men weten wat de toekomst ons brengt; aan de 144.000 is namelijk iets groots beloofd.

De projectgroep Openbaring is inhoudelijk met dit vraagstuk bezig geweest en ter overlegging is een verwant dossier aan de KG overhandigd. Dat zijn ongeveer 10 DIN-A4 pagina's tekst; uittreksels uit de Heilige Schrift, Lutherse vertaling en tekstverwijzingen, commentaar daarop, punt voor punt, zin voor zin. Een ieder is niet meteen tevreden met alle aangedragen inzichten, veel wordt er nagekeken, doorgesproken of anders beoordeeld. Na ongeveer twee uur is het vraagstuk van de projectgroep Openbaring uitvoerig behandeld. In de notulen wordt vastgelegd dat de projectgroep de punten die door de KG zijn opgemerkt opnieuw zal bespreken en dat een gecorrigeerde versie van de documenten door de KG aan de Stamapostel wordt voorgelegd. Een medewerker van NAKI zal er dan voor zorgen dat het thema op de volgende districtsapostelvergadering ter sprake zal komen.

Het aangaan van de dialoog is de normale weg", zegt Districtsapostel Hagen Wend in het vraaggesprek, " onze gesprekken met de projectgroepen worden altijd vriendschappelijk afgesloten."

De Coördinatiegroep (KG)
De Coördinatiegroep bestaat uit 4 leden: drie Districtsapostelen respectievelijk Districtsapostelhelpers en de projectleider van NAKI. De duur van het lidmaatschap is begrensd tot 6 jaar. In de regel is een lid in de laatste twee jaar van het lidmaatschap voorzitter van de werkgroep.
In opdracht van de Stamapostel zijn in onze kerk vele landelijke en internationale project- en werkgroepen actief. Het is dan ook noodzakelijk om bij de veelvoudige werkzaamheden eenduidigheid te waarborgen. Daarnaast is het aansturen en coördineren van deze projectgroepen, alsmede ook het controleren van de resultaten van belang. Deze taken worden door de Coördinatiegroep waargenomen en deze groep rapporteert rechtstreeks aan de Stamapostel.
Om deze taken te kunnen vervullen vinden er ongeveer elke twee maanden meerdaagse vergaderingen van de Coördinatiegroep plaats. De resultaten van deze vergaderingen worden genotuleerd. Urgente thema's worden door teleconferenties of schriftelijk behandeld en ook genotuleerd. Ter verhoging van de efficiëntie is er in de KG bij de verzorging van de project- en werkgroepen een taakverdeling vastgelegd. In de regel zijn de KG-leden gekoppeld aan een bepaalde groep, een zogenaamd referentiemodel. Daardoor hebben de diverse groepen een persoonlijk aanspreekpunt.
De leden van de KG
Voorzitter: Districtsapostel Armin Studer (61), woonachtig in Meilen, Zwitserland. Zijn voormalig beroep was directeur voordat hij in 1990 in dienst van de kerk trad.
Districtsapostel Wilfried Klingler (54), woonachtig in Hannover, Duitsland. Hij werkte jarenlang als manager bij een grote onderneming en trad in 1987 in dienst van de kerk.
Districtsapostelhelper Urs Hebeisen (51), woonachtig in Manila, Filippijnen, van beroep zelfstandig ondernemer. Werkt sedert 22 jaar als Apostel in het werkgebied van Districtsapostel Latorcai in Azië.
Districtsevangelist Jürg Zbinden (46), woonachtig in Männedorf, Zwitserland, werkt als projectleider bij de Nieuw-Apostolische Kerk International.