Woord van de maand

Gods werken

Februari 2006

Eens werd aan de Heer de vraag gesteld: "Wat moeten wij doen, opdat wij de werken Gods werken?" Men kan zich voorstellen, dat er verschillende verwachtingen bestonden over wat de Heer daarop zou antwoorden. Menigeen zocht misschien zelfbevestiging en dacht: als ik de naaste help - dat is beslist Gods werk. Of: als ik goed doe - is dat niet Gods werk? De naaste helpen en goed doen is niet verkeerd. Maar het belangrijkste is iets anders. Jezus Christus heeft geantwoord: "Dit is Gods werk, dat gij in degene gelooft, die Hij gezonden heeft." (Johannes 6:28-29).

Laten we eens kijken naar een paar voorbeelden uit de Heilige Schrift. Mozes leidde de Israëlieten weg uit Egypte. Wat was het belangrijkste voor het volk? Dat het Mozes volgde en hem geloofde. Zij stelden zich niet de vraag of men goed deed of een goed mens was, maar het ging alleen maar daarom, Mozes te volgen. Wie dat deed, ontkwam aan de gevangenschap en ging op weg naar het beloofde land. De Israëlieten geloofden in hem, die de Heer gezonden had.

Denken we aan de profeet Jona. Hij riep de inwoners van de stad Ninivé op om boete te doen. Omdat ze in hem geloofden en zich dienovereenkomstig instelden, ondervonden zij daarvan zegen en de aangekondigde straf ging niet door. Het gaat dus altijd - zoals bij Mozes en Jona - om het geloven in degene die God zendt en aan het hedendaagse woord van God.

De Heer Jezus was gekomen als verlosser en redder. Wie in Hem gelooft, Zijn woord en 's Heren Lichaam en Bloed opneemt, zal leven in eeuwigheid. Dan gaat het er minder om of men een goed mens is of dat men veel of weinig zonden begaan heeft - het gaat er bovenal om of men gelooft wat de Heer openbaart, of dat niet gelooft.

Nu gaan we naar onze tijd. Waar gaat het vandaag om? Er zijn er velen, die goed doen en anderen helpen. Dat is een goede zaak en wij verheugen ons erom wanneer wij helpen kunnen of hulpvaardige mensen ontmoeten. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is ook vandaag: diegenen te geloven, die God zendt. Wanneer men dat doet, kan men Gods zegen naar zich toe trekken en toebereid worden voor de eeuwige gemeenschap met de Drie-enige God.

Wie heeft Jezus Christus heden gezonden? De Heer heeft gezegd: "Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik ook u." (Johannes 20:21). En: "Ik bid … ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen." (Johannes 17:20). Dat heeft Hij allemaal tegen Zijn Apostelen gezegd. Het gaat er dus ook vandaag om, de Apostelen des Heren aan te nemen en hun woord te geloven. Wie dat doet, ervaart de nabijheid en genade van God; de Heer leidt diegene naar de heerlijkheid, die dat doet. Geloven wij die, die de Heer zendt, Zijn Apostelen - dat is Gods werk.

Ik zou het graag nog meer willen verduidelijken, wat het betekent om de Apostelen van Jezus Christus te geloven. Men kan heel intensief, maar ook oppervlakkig geloven. De Heer verwacht een diepgaand geloof. Dat is een geloof waarbij men navolgt. Dat is een geloof, waarbij men een onbegrensd vertrouwen in de boden van Jezus heeft. Dat is een geloof, waarbij men geduldig is. En dat is een geloof, waarbij men een vaste hoop heeft. Onze hoop is: onze Heer komt!

(Uit een dienst van de Stamapostel)