Woord van de maand

"Ons is een kind geboren ..."

December 2005

Het is eigenlijk vanzelfsprekend dat we Kerstfeest vieren! Wie staat er eigenlijk bij stil dat ongeveer tweederde van de mensen op deze aarde het Kerstfeest niet eens kennen. Voor de grote wereldreligie's zoals de Islam, het Boedhisme of het Hindoeïsme is dit feest helemaal vreemd. En blijven wij binnen het christendom, dan moeten wij vaststellen dat zelfs velen niet weten wat de betekenis van het Kerstfeest is. Enige tijd geleden werd in een grote Duitse stad aan voorbijgangers op straat de volgende vraag gesteld: "Waarom wordt het Kerstfeest gevierd?" De antwoorden waren ontnuchterend, of zelfs schokkend. Velen wisten niet dat men op deze dag de geboorte van Christus gedenkt.

Hoe zou het Kerstfeest er voor onze ziel uitzien wanneer wij niet naar Gods huis zouden kunnen gaan? Een troosteloze aangelegenheid. Rondom het altaar te verzamelen, in de kerkdienst stil te staan bij de geboorte van Christus en kerstvrede in het hart te ontvangen - dat geeft zaligheid! Het is toch het meest waardevolle geschenk wanneer wij onder woord en sacrament vrede en vreugde, zegen en genade mogen ontvangen? De oorzaak daarvan is dat God Zijn eniggeboren Zoon zond en Hij het heil voor de ziel bracht.

De profeet Jesaja heeft - geïnspireerd door de Heilige Geest - al eeuwen geleden op de geboorte van de Verlosser, de Heiland gewezen: "Want ons is een kind geboren, een Zoon is ons gegeven, wiens heerschappij op Zijn schouder is; en Zijn naam is: Wonderbaar, Raad, Kracht, Held, Eeuwige Vader, Vredevorst." (Jesaja 9:5). Dat zijn verheven namen die Jesaja hier opnoemt.

De naam "Raad" maakt er ons op opmerkzaam dat van de Heer door Zijn woord een wonderbare raad uitgaat. Apostel Johannes schrijft aan het begin van zijn evangelie: "En het Woord werd vlees," - daarmee bedoelde hij Jezus Christus - "en woonde onder ons en wij zagen Zijn heerlijkheid, een heerlijkheid als van de eengeboren Zoon des Vaders, vol van genade en waarheid." (Johannes 1:14). Dit woord, Zijn wonderbare raad, willen wij hoog en heilig houden, niet onderuit halen, bekritiseren of zelfs vertrappen.

Een held is iemand die overwint. Omdat Jezus de duivel, de hel en de dood heeft overwonnen, is Hij "Held". En omdat Hij heeft overwonnen is dat ook onze overwinning.

Door "Eeuwige Vader" wordt ons een blik gegund op de nieuwe schepping en de toekomstige heerlijkheid. Wanneer de nieuwe schepping beschreven zou kunnen worden, dan zou er beslist niemand meer zijn die het woord van God onverschillig zou laten, maar allen zouden er met kracht naar streven om deel te hebben aan deze nieuwe schepping. Maar men kan haar niet beschrijven. Wij hebben daar geen woorden voor en ook geen voorstelling van. Het is het beste om in geloof na te volgen tot aan het einde.

De profeet Jesaja sprak van "Vredevorst" in een tijd dat het er in Jeruzalem waarachtig niet vredig toeging. Gods stad verkeerde destijds in benarde omstandigheden door oppermachtige vijanden; hoe kan Jesaja dan over vrede spreken? Omdat de profeet in de toekomst keek en Diegene zag komen wiens heerschappij groot zou zijn en er aan wiens vrede geen einde zou komen: Christus. Deze is opgestaan en naar de hemel opgevaren en schenkt ons van daaruit Zijn vrede.

Verheven namen, die de profeet Jesaja vele eeuwen vóór de Christus' geboorte reeds heeft geformuleerd voor de Zoon van God. Deze waarheid mogen wij nu al ervaren.

(Uit een dienst van Stamapostel Fehr)