Woord van de maand

Goddelijke dimensies

Juli 2005

De wens, die Apostel Paulus in de brief aan de Efeziërs uitsprak, dat Christus door het geloof in hun hart zou wonen en zij in de liefde geworteld en gegrond zouden zijn, heeft ook in de eindtijd van het verlossingswerk niets aan betekenis verloren (zie Efeziërs 3:17-18). Om God in Zijn werken en doen te kunnen begrijpen, wordt naast de vreze des Heren ook de erkenning vereist, die uit het geloof voortkomt. Het geloof komt voort uit de prediking, zo heeft Apostel Paulus op een andere plaats naar voren gebracht (zie Romeinen 10:17). Daarom is het zo belangrijk om het door de Geest verwekte woord in de diensten aan en op te nemen, om erkenning te verkrijgen en de goddelijke dimensies te begrijpen.

Apostel Paulus boog zijn knieën voor deze gemeente en bad de hemelse Vader of Zijn kinderen toch "de breedte en de lengte en de hoogte en de diepte" mochten erkennen.

Wat moeten wij daaronder verstaan?

In de breedte zien wij in de goddelijke zin de genade. Zij geeft uitdrukking van de liefde van God, zij is breed en groot en valt zelfs diegenen ten deel, die niet tot de bruidsgemeente van Christus behoren. Gods genade reikt verder dan slechts naar Zijn volk. Voor hen geldt de genade van de uitverkiezing, de genade om kind van God te zijn en de genade in de vergeving der zonden. De genade is echter niet onbegrensd; ook aan de genadetijd komt een keer een einde. Daarom moeten wij er naar streven om niet buiten Zijn genade te vallen, maar de genade met ons hart beseffen en aangrijpen.

Wat is de goddelijke lengte? Het geduld, dat Hij ons, zondige mensen, uit liefde tegemoet brengt! Zolang als de genadetijd duurt, heeft God geduld met ons. Maar eens is ook dat voorbij. Dan volgt op de genade de goddelijke gerechtigheid en ontvangt elk mens naar hij heeft gehandeld, hetzij goed of kwaad. Laten we Gods geduld daarom gebruiken om ons voor te bereiden op de beloofde wederkomst van Christus, die al diegenen, die trouw in Hem geloven, de eeuwige gemeenschap met God brengt.

Dan ervaren wij de goddelijke hoogte, de zaligheid, die alleen Hij uit liefde voor ons kan bewerkstelligen. Een voorproefje kunnen we in iedere dienst beleven, wanneer we door woord en genade nieuwe vrede, nieuwe kracht, nieuwe vreugde ontvangen. Daardoor worden we gaandeweg in de hoogte gevoerd en zalig gemaakt.

En de diepte? Dat is Gods liefde - ondoorgrondelijk diep en alomvattend groot! Nog vóór de grond van de wereld was gelegd, vooraleer wij in het moederlichaam gevormd waren, heeft God ons in Zijn liefde al gezien. Uit liefde heeft Hij ons tot zich getrokken, tot vandaag toe geleid en bewaard, Zijn Zoon naar deze aarde gestuurd voor onze verlossing. Uit liefde wil Hij ons waardig maken voor de dag van Zijn Zoon. "God is de liefde, en wie in de liefde blijft, die blijft in God, en God in hem." (1 Johannes 4:16). Laten we dit woord van Apostel Johannes ter harte nemen, laten we de in ons haart uitgegoten liefde van God ruimte geven en God en Zijn werk beminnen boven alles. Dan zijn we geworteld en gegrond in de liefde en zullen in goddelijke diepte worden gevoerd.

(Uit een dienst van Stamapostel Fehr)