Woord van de maand

Mij zal niets ontbreken

Juni 2005

Als we ons leven heel realistisch bekijken, het verloop van de dagen, weken en maanden, en alles wat er op ons afstormt aan problemen en ingrijpende gebeurtenissen, dan is er veel wat ons kan plagen, verdriet doet, kwetst, angst aanjaagt of bedroefd maakt. En toch geldt nog steeds de vaststelling van de psalmdichter: "De Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken!" (zie Psalm 23:1). In ons geloofsleven hoeven we geen gebrek te hebben als we ons aan de Heer houden. Dat moet ons tot in het diepst van onze ziel duidelijk zijn.

Het is heel goed mogelijk, dat er af en toe verschijnselen van gebrek optreden; maar toch mogen we ervan overtuigd zijn: in het huis des Heren kunnen ze uit de weg geruimd worden.

Waaraan zou het bijvoorbeeld kunnen ontbreken?

Aan kinderlijk geloof!

Laten we het maar eerlijk toegeven: zijn we niet allemaal wel eens in zo'n situatie gekomen, waarin ons geloof werd aangevochten en het ons toen aan kinderlijk geloof en daarmee aan godsvertrouwen ontbroken heeft? In het huis des Heren kan dit gebrek verholpen worden, want geloof komt voort uit het woord van God, dat aan Zijn altaar verkondigd wordt.

Soms ontbreekt het ook aan vrede - zij werd ons ontroofd, we zijn haar kwijtgeraakt, Ook deze kan in het huis Gods opnieuw ontvangen worden. Na elke zondevergeving wordt ze gegeven met de woorden: "De vrede van de Opgestane zij met u!" En als de liefde tot God en onze naaste minder wordt, dan heffen we dit gebrek op door ons opnieuw op het woord van Apostel Paulus te bezinnen, dat de liefde Gods in onze harten is uitgestort (zie Romeinen 5:5), het in ons te overdenken en de liefde weer een nieuwe plaats te geven. Als het aan vreugde zou ontbreken, dan maken we ons weer bewust, dat er niets groters bestaat dan een kind van God te zijn. Het moet ons toch blij maken van eeuwigheids her uitverkoren te zijn, de wederkomst van Christus te mogen verwachten en de kroon van het eeuwige leven te ontvangen. En wie blij is, bezit kracht, want de vreugde aan de Heer is onze sterkte!

"De Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken." Waaraan herkent men een goede herder? Hij weidt en beschermt zijn kudde, draagt de zwakken, verzorgt de gewonden en zoekt zelfs de verlorenen. Wie de kudde verlaat, is alleen - zonder bescherming en zonder verzorging; hij zal gebrek hebben. Daarom blijven we bij de goede Herder en vertrouwen Hem, zoeken in Zijn huis genade, zegen en hulp en ervaren vol vreugde en dankbaarheid, dat ons niets ontbreekt.

(uit een dienst van Stamapostel Fehr)