Woord van de maand

Geestelijke zegen

Mei 2005

De laatste daad van Christus op aarde, na Zijn offerdood en opstanding: Hij zegende Zijn jongeren, voordat Hij naar Zijn Vader terugkeerde: "En het geschiedde, toen Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde en opgevoerd werd in de hemel." (vgl. Lukas 24:51). Ook heden ten dage zegent de Heer op velerlei wijzen.

Denk maar aan de Heilige Waterdoop - een stroom van zegen die zijn weerga niet kent: de zonde wordt afgewassen, de schuld gedelgd en de Heer sluit een verbond met de mens. Welk een zegen is er aan de Heilige Verzegeling verbonden, als door gebed en handoplegging van een Apostel de gave van de Heilige Geest wordt geschonken. We worden een nieuw schepsel in Christus, van mensenkinderen worden we godskinderen, erfgenamen van de toekomstige heerlijkheid. Zegen ontvangen we ook bij de confirmatie, bij de huwelijksvoltrekking en bij een ambtsopdracht. En aan het einde van elke dienst wordt de slotzegen op ons neergelegd: "De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen!" Deze toezegging van God stelt ons in staat om de volgende dagen in goddelijke zin te wandelen.

Er bestaat aardse en geestelijke zegen. Meestal waardeert men de zegen op aards gebied meer dan de geestelijke zegen. Wat is het toch fijn als je banksaldo groeit, als je carrière maakt, als het goed gaat in je gezin, als je tot op hoge leeftijd fit en gezond bent. Wat dus aan goede dingen direct in het oog springt, wordt als zegen ervaren. Maar toch moet gezegd worden: geestelijke zegen is waardevoller! God kan - als Hij wil - op natuurlijk gebied zegenen. Maar aardse rijkdom hoeft niet altijd tot zegen te dienen … Wie echter op geestelijk gebied gezegend is, mag gelukkig en zalig zijn.

Wat is geestelijke zegen? Als we kunnen geloven, als we ons gedreven voelen om te bidden, als we in daadwerkelijke liefde arbeiden, als we met vreugde kunnen navolgen, als we trouw blijven tot het laatst. Al deze gaven schenkt de hemelse Vader ons in Zijn oneindige liefde.

Tegen Abram zei God: "Ik zal u zegenen en gij zult een zegen zijn." (Genesis 12:2). Dit woord geldt ook voor ons: God zegent ons en wij kunnen en zullen een zegen zijn. Hoe kan dat gebeuren?

Als we getuigen van ons geloof zijn, als we vermoeiden tot nieuwe kracht en vreugde aansporen, als we zwakken dragen, als we verlorenen terugbrengen, als we voor iedereen een vriendelijk woord hebben en helpen in nood. Dat maakt gelukkig en zalig en brengt zegen.

De grootste zegen ontvangen we echter op de dag des Heren, als we uit genade worden aangenomen. Deze zegen maakt ons niet alleen gelukkig en zalig, maar heerlijk. Laten we onvermoeibaar met alle kracht van ons geloof naar deze zegen streven!

(Uit een dienst van de Stamapostel)

 

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]