Woord van de maand

Gods liefdevolle roepen

Maart 2005

God roept op tot geloven in Hem, tot gemeenschap met Hem en tot dienen voor Hem!

De heilsgeschiedenis is een en al een liefdevol roepen van God. Geroepen zijn allen die ooit door de boden van God aan Zijn altaar zijn uitgenodigd; zij hebben een goddelijke uitnodiging gekregen. Maar de Almachtige heeft ook nog andere wegen om mensen te roepen, hetzij door dromen, door gezichten of door wederwaardigheden.

Velen zijn geroepen, maar niet allen geven gehoor aan de roep en maken hun roeping vast. Zij slaan de genaderijke uitverkiezing af. Maar wie de roeping vastmaakt door het woord van God dat in hem geloof teweegbrengt aan te nemen en er naar te doen, ontvangt de Heilige Geest en wel op de weg die de Heer bepaald heeft. De Heilige Geest wordt niet gegeven door een plotselinge ingeving tijdens een boswandeling, Hij wordt niet gegeven door meditatie en ook niet door gebed en boete in alle stilte: de Heilige Geest wordt gegeven door gebed en handoplegging van een Apostel.

Door het ontvangen van de Heilige Geest is de liefde van God uitgestort in onze harten, zoals Apostel Paulus dat in de brief aan de Romeinen verklaard heeft (vgl. Romeinen 5:5). En deze liefde van God stelt ons in staat om te beseffen dat degenen die geroepen zijn en God op hun beurt liefhebben, alle dingen ten beste dienen (Romeinen 8:28). Daarmee wordt het geloofsleven bedoeld, dat de ziel rijp moet maken voor de dag van de wederkomst van Jezus.

Belastingen, beproevingen of ook toelatingen, bijvoorbeeld in de vorm van ziektes, zijn ons gegeven om ons ten beste te dienen. Om dat te kunnen inzien is de liefde tot God en Zijn werk nodig, anders zou men verbitterd kunnen worden en het vertrouwen in de goddelijke leiding verliezen. Maar waar liefde tot de Heer aanwezig is, heeft men vertrouwen, blijft men trouw, volgt na en bereikt het doel. Men ziet wat in het werk Gods zalig maakt, versterkt, troost en denkt er aan dat woord en genade in de dienst, het ontvangen van de sacramenten en de vrede van de Opgestane ons ten beste dienen.

Profeet Jeremia heeft de boodschap van God verkondigd: "Want Ik weet welke gedachten Ik over u heb, spreekt de Heer, namelijk gedachten van vrede en niet van leed, om u te geven het einde, dat gij verwacht." (Jeremia 29:11). De toekomst waarop wij hopen, het einde waarop wij wachten, is de eeuwige gemeenschap met God en Zijn Zoon. Dan zal God alle tranen afwissen en "de dood zal niet meer zijn, noch rouw noch geschrei, noch smart zal er meer zijn." (Openbaring 21:4).

(uit een dienst van de Stamapostel)