Woord van de maand

Een heilige levenswandel

Februari 2005

Wanneer Apostel Petrus vermaant: "Maar leidt een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is" (zie 1 Petrus 1:15), dan komt de vraag naar boven of dat eigenlijk wel mogelijk is. Wij kennen onze zwakheden, maken fouten en zondigen, bezwijken onder aanvechtingen en bedroeven steeds weer Gods aangezicht. Echter, bezitten wij een ongeveinsde liefde tot God en Zijn werk en een onverstoorbaar geloof, dan kan de heiliging steeds opnieuw plaatsvinden, omdat God met hemelse gaven in ons leven ingrijpt en ons de genade uit het offer en de verdienste van Christus ten deel laat vallen.

Doordat wij kind van God werden, zijn wij geheiligd. De hemelse Vader heeft ons geroepen door de uitverkiezing van eeuwigheid her en ons in Zijn oneindige liefde door de wedergeboorte uit water en Geest tot Zijn kinderen gemaakt. Nu komt het erop aan om door onze wandel te bewijzen dat wij deze heiliging waardig zijn. Dat vindt plaats als we ons steeds weer laten heiligen.

We worden geheiligd door het woord van de goddelijke prediking. Gods Zoon zei: "Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb." (Johannes 15:3). Daaruit blijkt hoe oneindig belangrijk het is om het door de Geest verwekte woord in de diensten op te nemen, in te bouwen in het hart, te bewaren en ernaar te handelen.

Verder worden we geheiligd door het ontvangen van de genade uit het offer van Gods Zoon. Wanneer alle zonden zijn afgewassen, alle schuld vergeven is, geen enkele geest meer aanspraak op ons kan maken, dan zijn we geheiligd. En bij het Heilig Avondmaal nemen we leven en wezen van Christus in ons op - geen heiliging kan dieper gaan.

Het ligt aan ons of wij deze hemelse gaven aannemen en in de praktijk brengen om in onze wandel heilig te zijn. Daar hoort bij dat we de vrede bewaren, die de lieve God ons schenkt. Na iedere vergeving van zonden wordt de vrede van de Opgestane in onze ziel gelegd. Laten we een leven leiden in de vreze des Heren, zoals Apostel Petrus adviseerde, en blijven in de eerste liefde, opdat we niet lauw worden in het geloof! Wij willen warm zijn voor de Heer en koud voor de wereld, opdat God ons niet moet uitspuwen uit Zijn mond. Dat zou betekenen dat onze naam niet meer door God genoemd zou worden. Welk een tragedie zou dat zijn, terwijl Hij ons toch uitverkoren en zoveel genade geschonken heeft!

Een heilige levenswandel vooronderstelt ook een trouwe, vreugdevolle navolging en een innig gebedsleven. Dat leidt tot het volkomen één zijn met de drie-enige God en de gezanten van Jezus, en bewerkt dat we steeds meer gelijk worden aan het beeld van onze Meester Christus en daardoor heilig worden.

(Uit een dienst van de Stamapostel)

 

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]