Woord van de maand

Het grootste geschenk

December 2004

Zelfs wanneer er bij kerst geen enkel geschenk voor ons onder de kerstboom zou liggen, dan mogen wij toch blij zijn: God gaf ons het grootste denkbare geschenk: Zijn Zoon voor onze verlossing. Jezus Christus is mens geworden en heeft tot redding van de mensen Zijn offer gebracht, is opgestaan uit de doden en naar de hemel gevaren. Hij heeft beloofd dat Hij weer zou komen om de Zijnen tot zich te nemen in de eeuwige heerlijkheid. Is er een mooier geschenk denkbaar?

De profeet Micha had al het komen van de Heiland aangekondigt: "En gij, Bethlehem Efratha, al zijt gij klein onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die in Israël Heer zal zijn, wiens uitgang van het begin en van eeuwigheid af geweest zijn." (Micha 5:1). Toen honderden jaren later de engelen - duidelijk hoorbaar voor de herders op de velden van Bethlehem - loofden dat: "want u is heden de Heiland geboren, die Christus, de Heer, is" (Lukas 2:11), werd deze belofte vervuld.

Wanneer Micha roemt dat de uitgang van Christus van het begin en van eeuwigheid is geweest, dan heeft dat ook betrekking op onze uitverkiezing. Apostel Pauls schreef aan de Efeziërs: "gelijk hij ons verkoren heeft in hem, eer de grond der wereld gelegd was." (Efeziërs 1:4). Wanneer was dat? Voor het begin van de schepping van de hemel en de aarde. Wanneer je dat voor ogen houdt, dan word je heel klein en deemoedig en loof je de wonderen van God.

Er is geen mooier kerstgeschenk dan de liefde van God. De liefde geeft ons door de werking van de sacramenten vreugde, vrede en verlossing. Laten wij deze genadegaven aannemen. Onze dank ligt daarin dat wij Hem geheel ons hart als geschenk geven. Wanneer wij de vruchten van de geest brengen en zij tot uiting komen, is er een wonderbare oogst te verwachten. Die oogst zal zijn bij het wederkomen van Jezus Christus. Dan doorleven wij niet meer "de donkere dagen voor kerst", maar mogen wij de nieuwe "kerstdag" vieren; de dag van de Heer waarop Hij Zijn bruidsgemeente meeneemt naar de bruiloft van het Lam. Daarna richt de Heer Zijn rijk van vrede op en wordt er geregeerd met koninklijk priesterschap. Dan zal op aarde eindelijk de vrede aanbreken!

(Uit een dienst van de Stamapostel)

 

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]