Woord van de maand

De eerste werken

November 2004

 

De vermaning van de Heer aan de gemeente in Efeze "Doe boete en doe de eerste werken!" had een ernstige achtergrond (zie Openbaring 2:4-5). Voordien was in opdracht van Degene die Johannes de Openbaring dicteerde, tot de gemeente gezegd: "Maar Ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verlaten hebt."

Is ook in onze tijd niet het gevaar aanwezig dat het enthousiasme en de persoonlijke inzet voor het werk van God minder worden of een gewoonte? Daarom geldt ook voor ons de aansporing: "Doe boete en doe de eerste werken."

In het begrip "boete" klinkt een negatieve ondertoon door; men denkt aan het boetekleed en zelfkastijding. Maar boete betekent terugkeer tot de goddelijke normen, het aannemen van de goddelijke aanbiedingen. Wie kent de goddelijke normen en neemt deze in acht? Laat ik een simpel voorbeeld noemen: "Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt"; daarin ligt een onomstotelijk goddelijk gebod opgesloten. Wie zich daaraan houdt, doet de eerste werken. Boete doen houdt in zijn zinnen te veranderen en ernaar te streven het wezen van Christus zo dicht mogelijk te benaderen. Wie zo handelt, grijpt in iedere dienst het woord en de genade van ganser harte aan en ontvangt vergeving en verlossing. Dat is mogelijk voor iedereen; men behoeft alleen maar te willen!

Wie ernaar streeft steeds meer de gezindheid van Jezus aan te nemen, wil met vreugde godgevallige werken doen die overeenkomen met de eerste ijver. Daartoe behoort vooral als kind van God te leven - in de eerste liefde, vervuld van de genade van God, met enthousiaste inzet en offerbereidheid voor God en Zijn werk. Laten we ons steeds ervan bewust zijn dat dit werk blijft bestaan, voleindigd wordt en zijn voortzetting vindt in het vrederijk. Daarvan te roemen en zoekende zielen getuigenis te brengen van de uniciteit en grootheid van het verlossingswerk - ook dat zijn tekenen van de eerste liefde.

Laten we bij het noemen van de eerste werken niet vergeten te denken aan het ijverige gebed en aan de vaste wil om trouw na te volgen. Wie bidt, brengt de krachten van de hemel in beweging en trekt de zegen van de Allerhoogste naar zich toe. En alleen de navolging leidt naar het doel. Uiteindelijk worden de eerste werken bekroond door het hoopvol wachten op de beloofde wederkomst van Christus - dat is en blijft het kernpunt van ons geloof!

Wie gelooft tot aan het einde, in de eerste liefde blijft, boete doet en de eerste werken, wordt uit genade voleindigd en zal een dienovereenkomstig loon ontvangen. Wanneer we aan het doel zijn, behoeven we geen boete meer te doen, maar de eerste werken van de liefde en de vreugde zullen voor eeuwig blijven bestaan.

(Uit een kerkdienst van de Stamapostel)

 

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]