Woord van de maand

Verootmoedigt u!

Oktober 2004

 

Wie Gods Almacht gelovig erkent, die valt het niet zwaar deemoedig te zijn. Een dergelijke instelling bevalt de Heer; Hij schenkt de deemoedige genade. Apostel Petrus heeft dit onderstreept, toen hij de waarschuwing gaf: "Verootmoedigt u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge op Zijn tijd." (1 Petrus 5:6). - Eén zin wil ik diep in ieders hart graveren: Groot door deemoed! Dat is het goddelijke principe.

Deemoed komt voort uit godsvreze en geloof. Met het oog op de wonderen in de schepping - miljarden sterren trekken hun baan, ieder naar zijn orde; van de miljarden mensen op aarde lijkt er geen een op de ander - beseft de godvrezende mens hoe klein en onbelangrijk hij als zwakke, zondige mens is in vergelijking met de onbeperkte macht van de Schepper. Toch worden wij door God bemind.

Van Mozes staat geschreven dat hij een zachtmoedig, deemoedig mens was, boven alle mensen op de aarde. (vgl. Numeri 12:3). Hem had God uitverkoren in Zijn naam wonderen te verrichten en op krachtige wijze Gods volk te leiden.

Het grootste voorbeeld van deemoed leefde Jezus ons voor. In Zijn zwaarste uur bad de Zoon van God: "Mijn Vader, is het mogelijk, laat deze kelk aan mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt!" (Mattheüs 26:39). - Wat een deemoed! - Na Zijn offerdood werd Christus door de Vader verhoogd, zittend aan de rechterhand van God.

Ook de trouwe, de deemoedige kinderen van God is beloofd, verhoogd te worden "op Zijn tijd" of "op de juiste tijd", zoals het in enkele vertalingen staat.

Wanneer is de "juiste tijd"? Als God heel dichtbij ons is - in de dienst, als Zijn gemeente zich aan het altaar verzamelt en het woord van de Geest opneemt, genade en vergeving ontvangt, nieuwe vrede, nieuwe kracht en nieuwe blijdschap ontvangt en wordt gezegend. Dat is "Zijn tijd"; wie dit grijpt, wordt verhoogd!

Verhoging ontstaat ook door overwinnen. Dat is een moeilijke weg, vanuit de diepte naar de hoogte. Daarvoor is eveneens deemoed nodig. Laat ons daarin openbaar komen! Ook diegene voor wie het qua karakter zwaar valt, deemoed te beoefenen, omdat hij misschien opvliegend is, plotseling "ontploft" en in zijn wezen alles behalve deemoedig is, kan door gebed en het opvolgen van het woord veranderen. De Heer helpt de oprechte.

De laatste en meest grandioze verhoging zal ons ten deel vallen op de dag van de beloofde wederkomst van Christus. Dan worden wij verhoogd in de eeuwige hoogten. De dag des Heren is in het bijzonder "Zijn tijd". Dit verheven doel voor ogen, zou een ieder in staat moeten stellen zich onder de geweldige hand van God te verootmoedigen.

(Uit een dienst van de Stamapostel)

 

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]