Woord van de maand

Verstandig huishouden

September 2004

In een huis, dat door wijsheid gebouwd en door verstand bevestigd wordt, vullen de kamers zich door inzicht, intelligentie en een verstandige huishouding, met een kostbare en liefelijke rijkdom (Spreuken 24:3-4). Deze levenservaring van koning Salomo geldt voornamelijk op het geestelijke vlak.

De wijsheid komt voort uit de vreze des Heren. Wie daarop zijn geloofsgebouw grondvest, bezit een stabiel fundament. En wie het met verstand, in overdrachtelijke zin dus met begrip voor Gods wil en plan, verzorgt, kan het niet alleen behouden, maar zelfs uitbreiden en voleinden.

Verstandig huishouden in geestelijke zin betekent, op de juiste wijze met woord en genade omgaan en geestelijke goederen verzamelen, vermeerderen en toepassen, trouw meewerken in Gods werk, navolgen en in eenheid met diegenen verbonden zijn die in de Heilige Schrift aangeduid worden als "huishouders over Gods verborgenheden": de Apostelen van Jezus (vgl. 1 Korinthiërs 4:1). Zij zorgen ervoor dat over de gehele aarde aan alle kinderen van God, die de wil van God hoogachten, gaven van de hemel toestromen. Een goede huishouding voeren betekent dat niet de een alles en de ander niets krijgt, maar dat allen alles ontvangen.

Zo kunnen de kamers van het hart gevuld worden met kostbare en liefelijke goederen. Daartoe moet boven alles het kindschap Gods gerekend worden. Er bestaat niets dat waardevoller en volmaakter is dan dat! Een van vrede vervulde ziel, een harmonisch innerlijk leven en een blijde geest zijn weer andere gaven die deel uitmaken van dat kostbare bezit. In de laatste tijd bestaat het gevaar dat men moe, oppervlakkig en interesseloos wordt, dat de liefde verkoelt terwijl de ongerechtigheid de overhand neemt. Het woord van het altaar en een actief gebedsleven zijn daar de beste middelen tegen.

Wat zou dat kostbare bezit zijn zonder een diepgaand inzicht, dat een aansporing is in het geloof, zonder geduld in aanvechtingen, zonder vertrouwen in God en in Jezus' boodschappers met als bekroning de hoop op de spoedige wederkomst van Christus?!

"Waar geen omheining is, wordt have en goed geroofd" (lett.vert.uit het Duits), wist Sirach al (vgl. Sirach 36:27). Om ons geestelijke bezit te beschermen is de vreze des Heren nodig, de omheining van ons hart. Men vreest God uit liefde, wanneer men Zijn majesteit en verheven grootheid ziet en erkent, wanneer men in het levende geloof staat en zich altijd weer inspant om te handelen overeenkomstig de wil van de Allerhoogste. Vele geesten maken zich op om die kostbare have van ons te roven. Laat ons daarom waakzaam zijn en in de diensten de kracht halen om deze invloeden het hoofd te kunnen bieden!

(Uit een dienst van de Stamapostel)