Woord van de maand

Vurig in de geest

Augustus 2004

Als een vuur moet blijven branden, moet het voortdurend van nieuwe brandstof worden voorzien, anders gaat het uit. Naar de geest is het niet anders. Zonder de onafgebroken aanvoer van woord en genade zou de vlam van ons geloof doven; het vuur van Gods liefde kan alleen in onze harten oplaaien als wij de Heilige Geest ruimte geven. Ook het verwachten van de spoedige wederkomst van Christus houdt dit vuur in stand en voert steeds nieuwe brandstof aan.

Het beroep dat Apostel Paulus op de gemeente in Rome deed: "Zijt vurig in de geest; dient de Heer" (vgl. Romeinen 12:11), verwijst naar deze samenhang: Wie gegrepen is door het vuur van de goddelijke liefde, dient de Heer graag. Daarbij hoort ook het zoeken naar de laatste uitverkoren zielen, opdat deze worden toegevoegd aan het werk des Heren en eindelijk het getal vol is van degenen die tot het Avondmaal des Lams zijn geroepen.

Laten wij niet vergeten dat God ons op velerlei wijze dient: in de dienst, en door de dienst van zijn engelen. Hij schenkt ons vrede voor onze zielen, Hij geeft ons nieuwe kracht en biedt ons troost, Hij zegent en bewaart ons. Laten wij Hem daarom ook dienen!

Dienen is een vrucht van het geloof; wij doen dus de werken des geloofs, volgen trouw na en brengen gaarne ons offer. Zo dienen we de Heer op de juiste wijze. Dat moet geen verplichting zijn, maar gebeuren uit liefde voor de Heer en vreugde aan Zijn werk, overeenkomstig het woord uit de Psalmen: "Dient de Heer met vreugde, komt voor Zijn aangezicht met vrolijk geluid!" (Psalm 100:2).

Een vreugdevolle geest is ook een vurige geest; het vuur van de eerste liefde brandt daar nog. Wat ons ook mag overkomen, wij willen niet meer zoveel klagen, niet zo moedeloos zijn, maar meer vreugde in de Heer en voor Zijn werk tentoonspreiden. Dat lukt, als in ons het vuur van het geloof en de hoop helder brandt.

Laten we ervoor zorgen dat het niet uitgaat, maar dat we er steeds nieuwe brandstof op doen en intussen in oprechte godsvreze de verbinding onderhouden met God, Zijn Zoon en de Heilige Geest, maar ook met degenen die God tot ons heil heeft gezonden. De Heer dienen op de juiste wijze -deemoedig en met een liefhebbende en vurige geest, dat draagt bij tot onze waardigheid en voleinding. Het gaat er immers om dat het eindelijk zover zal zijn dat Gods Zoon komt, en dat wij zijn toebereid om Hem te ontvangen en in te gaan tot de eeuwige heerlijkheid!

(Uit een dienst van de Stamapostel)

 

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]