Woord van de maand

Ik weet uwe werken

Juli 2004

Wanneer het mooie getuigenis, dat Apostel Johannes in opdracht van Jezus van de gemeente te Filadelfia gaf, ook op ons van toepassing is, mogen we blij, gelukkig en dankbaar zijn. "Ik weet uwe werken; zie, Ik heb voor u een deur geopend, en niemand kan die sluiten; want gij hebt een kleine kracht, en ge hebt Mijn woord bewaard en hebt Mijn naam niet verloochend", staat in de betreffende zendbrief in de Openbaring (Openbaring 3:8).

Het staat vast dat de Heer onze werken kent! En Hij heeft een deur opengedaan - naar Zijn werk en heiligdom, naar Zijn woord en Zijn genade. Niemand kan die sluiten, geen geest, geen mens. Het is aan ieder van ons om door deze poort te gaan.

Ook al is onze kracht in vergelijking met Gods almacht klein, toch is die groot genoeg om velerlei werken te volbrengen. Bijvoorbeeld om er alle moeite voor te doen om de diensten te bezoeken. Daar is beslist al een zekere kracht voor nodig, want het gevaar bestaat dat wij in de laatste tijd door een geestelijke slaap overmeesterd worden. En wie bidt, wie intreedt voor zijn naaste, de zieken, de zoekenden, de zwakken, de verdwaalden, heeft in de gezindheid van Jezus eveneens een werk volbracht waar de Heer van weet. Daar hoort ook de bede bij om de voleinding van Gods werk.

De medearbeid in het werk des Heren laat zich onderverdelen in velerlei opgaven. Het kan zijn dat de Voorganger het niet ziet, dat de Districtsoudste en de Apostel er niets van merken, wat door een enkeling tot zegen wordt verricht - maar God en Zijn Zoon weten ervan evenals van de vele offers, die in een kinderlijk geloof uit liefde tot de Heer gebracht worden. Het loon van de trouw is gewis!

(Uit een dienst van de Stamapostel)