Woord van de maand

Christus pleit voor ons

April 2004

Wat zou Pasen zijn zonder het woord des Heren, zonder Gods genade, zonder de gemeenschap der gelovigen aan het heilige altaar? Een vrije dag, misschien ook - voor zover men nog weet, wat 2000 jaar geleden met Pasen gebeurde - een gedenkdag. Voor kinderen Gods echter is Pasen een feestdag, omdat ze zich weer mogen verheugen over de goddelijke genade. Want de opgestane Heiland zit ter rechterhand Gods en pleit voor ons.

"Wie wil de uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardig maakt. Wie wil verdoemen? Christus Jezus is het, die gestorven is, ja zelfs opgewekt is uit de doden, die ter rechterhand Gods zit en voor ons pleit. " (Romeinen 8:33-34). Deze bemoediging, die Apostel Paulus eens aan de gemeente Rome richtte, geldt ook voor het volk van God in deze tijd. Wat een troost is het: de uitverkorenen, die rechtvaardig gemaakt worden door de genade van God, kunnen door geen geest meer worden beschuldigd, want de zoon van God heeft met zijn offerdood hun schuld betaald.

Uit het woord van God, die we in de prediking steeds weer horen, groeit geloof. En dit geloof maakt rechtvaardig. Dat mochten Noach en Abraham reeds ervaren, want hun geloof werd hen tot gerechtigheid gerekend. Geesten van beneden proberen te verzoeken en te verdoemen. Men moet deze weerstaan. Christus zelf gaf de aanwijzing: "Wie gelooft en gedoopt wordt, die zal zalig worden; wie echter niet gelooft, die zal verdoemd worden." (Markus 16:16). Het ligt aan iedereen zelf wat hij beslist, gered of verlost worden. Want zonder geloof is het onmogelijk God te behagen.

Omdat Jezus voor ons is gestorven, van de dood is opgestaan en verhoogd is ter rechterhand Gods en wij steeds weer mogen deelhebben aan genade, zijn alle tegen ons gerichte beschuldigingen van de duivel ongegrond geworden. De wetenschap, dat de zoon van God bij zijn Vader voor ons pleit, sterkt ons op onze geloofsweg. Hij pleit voor onze zwakheden en onvolkomenheden; er is geen grotere pleitbezorger dan Hij.

Echter: voorwaarde is ons geloof aan Zijn zending, Zijn opstanding en Hemelvaart en ook Zijn beloofde wederkomst. Aan deze grondslagen van ons geloof willen we niet twijfelen, indachtig de vermaning van Apostel Paulus: "En als Christus niet is opgestaan... is ons geloof zonder inhoud." (vgl. 1 Korinthiërs 15:14). Nee, wij willen ons niet laten misleiden, maar proberen door ons geloof de gerechtigheid te verkrijgen en de genade uit het offer te grijpen. Wie kan ons dan nog beschuldigen en verdoemen? Niemand, want wij zijn gerechtvaardigd, gereinigd en geheiligd. Omdat wij dat geloven, is de vreugde met Pasen volkomen!

(Uit een dienst van de Stamapostel)