Woord van de maand

Het is een kwade tijd

Maart 2004

Toen Apostel Paulus in zijn brief de raad aan de Efeziërs gaf om de tijd verstandig te gebruiken, en er waarschuwend op wees dat het een kwade tijd was (vgl. Efeziërs 5:16), bedoelde hij daarmee geen oorlogen, epidemieën, onderdrukking, honger, nood of ellende. Zulke kwade tijden waren er in de loop van de geschiedenis van de mensheid helaas meer dan genoeg. Apostel Paulus wilde veeleer waarschuwen voor de gevaren voor het geloofsleven, want zolang de Satan macht kan uitoefenen en de mensen in verzoeking brengt, is het een kwade tijd.

Wat is dat kwade in ónze tijd? Als de liefde verkoelt omdat de ongerechtigheid de overhand neemt (vgl. Mattheüs 24:12). Waar de liefde tot de Heer vermindert, de eerste liefde er niet meer is, daar ontbreken spoedig de daarmee overeenkomende werken en daden. De instelling van het hart verandert, de gedachten worden afgeleid en houden zich niet meer bezig met de voleinding van Gods werk. Dat zou niet zo moeten zijn, want Apostel Paulus zegt op een andere plaats: "De liefde Gods is uitgestort in onze harten door de Heilige Geest." (vgl. Romeinen 5:5). Dus bezitten wij het vermogen om in de eerste liefde te blijven!

Ook het gevaar om moe en slaperig te worden is een kenmerk van de kwade tijd. De Heer Jezus heeft daar in de gelijkenis van de dwaze maagden voor gewaarschuwd. Tegen moeheid in het geloof ontvangen wij in de dienst het woord, de kracht van het Heilig Avondmaal, de vergeving van de zonden en de hartelijke gemeenschap in de gemeente.

Oppervlakkigheid en gebrek aan interesse zijn ook kenmerken van de kwade tijd. Wie de dingen, die voor onze voleinding geen betekenis hebben, dezelfde waarde toekent als het verlossingswerk, wie niet warm loopt voor Gods aanbiedingen, wie zwak wordt in het geloof en niet meer op de wederkomst van Christus wacht, die bezwijkt onder de bedreigingen van de kwade tijd.

Hoe kwaad of boos de tijd ook is, wij leven desondanks in de "gouden genadetijd", in de tijd van de voleinding van Gods werk. Daarom riep Apostel Paulus op om de tijd verstandig te gebruiken. Dat gebeurt wanneer we het aanbod van Gods genade benutten, het woord des Heren in geloof aangrijpen en daarnaar handelen, en als wij de weg van de navolging in al zijn consequenties gaan tot aan het doel.

Apostel Paulus vermaande: "Daarom, zijt niet onverstandig, maar verstaat wat de wil des Heren is." God wil onze heiliging door Zijn woord, onze verlossing door de genade uit het offer van Christus en de toebereiding van onze ziel voor de dag des Heren door de werkzaamheid van de Heilige Geest. Deze liefdesaanbiedingen zouden wij altijd voor ogen moeten hebben en de tijd altijd verstandig gebruiken, want "wie volhardt tot aan het einde, die zal behouden worden!" (Mattheüs 24:13).

(Uit een dienst van de Stamapostel)