Woord van de maand

Vrij door Christus

Februari 2004

Het is de wens van alle volkeren en van elk mens afzonderlijk om vrij te zijn van dwang en onderdrukking. Dat is begrijpelijk want wie zou in slavernij willen leven? Zich in vrijheid te kunnen bewegen, is van grote waarde in het menselijke leven. Oorlogen worden gevoerd, grote offers worden gebracht en menig leven wordt gelaten voor de vrijheid. Mag echter de aardse vrijheid van nog zoveel waarde zijn om na te streven, zij verbleekt in vergelijking met de intellectuele vrijheid die leidt tot onbelangrijkheid.

Zo menigeen, die zich vrij waant, is in werkelijkheid gebonden door een of andere geest, opvatting of ideologie. Slechts wie door Gods Zoon vrijgemaakt wordt, is waarlijk vrij (vgl. Johannes 8:36). Hoe gebeurt dat? Jezus Christus gaf zelf het antwoord: "Indien gij blijven zult bij Mijn woord, zijt gij waarlijk Mijne jongeren, en zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrij maken." (vgl. Johannes 8:31-32).

Het is onbetwist dat de goddelijke waarheid geopenbaard wordt door het woord des Heren, aan het altaar verwekt door de Heilige Geest. Wie zich in deze waarheid laat binnenleiden, omdat hij het woord aanneemt en er gevolg aan geeft, die is waarlijk vrij - vrij door het woord, verlost en rechtvaardig gemaakt door de genade. Gods Zoon heeft de mogelijkheid daartoe geschapen door Zijn offer aan het kruis. Wanneer wij woord en genade hoog en heilig houden en met het gehele hart aangrijpen, worden we vrij gemaakt. Deze vrijheid moeten alle geesten respecteren.

Ook kunnen we vrij worden door het geloof. Door het geloof van Noach en Abraham rekende God hen tot gerechtigheid. En in de goddelijke gerechtigheid ligt vrijheid. Gods kinderen kunnen ook door overwinnen tot de vrijheid komen. Hoe gelukkig voelt de ziel zich wanneer men overwonnen heeft, het verkeerde achter zich heeft gelaten. Innerlijke voldoening, stille vreugde vervullen het hart; men is onafhankelijk van alle geesten, omdat men overwonnen heeft.

Denken we aan de toekomst, aan het wederkomen des Heren, aan het thuishalen van de bruidsgemeente: ons wacht eeuwige vrijheid in de heerlijkheid en gemeenschap met God en Zijn Zoon. We moeten ons niet door het aardse laten knechten; vaak komen afhankelijkheden sluipend op ons af. Doordat wij woord en genade aangrijpen, weren wij ze af, maken het geloof sterk en overwinnen het ongoddelijke. Laten we ons vrij maken door de Zoon. Hij heeft ons vrijgekocht van het bezitrecht van de boze en leidt ons naar de heerlijkheid.

(Uit een dienst van de Stamapostel)