Woord van de maand

Kerstvreugde

December 2003

Hoe mooi is het wanneer men de kernpunten van het evangelie heeft bewaard en in een blij geloof daartoe staat: de menswording van de Zoon van God evenals Zijn verlossingsdaad en de beloofde wederkomst! Dat geeft vreugde, niet alleen bij het kerstfeest!

Hoe zou ons leven eruit zien wanneer Christus niet tot vlees was geworden? Wanneer de Vader niet Zijn Zoon had gezonden opdat Deze het offer voor verzoening en verlossing gebracht zou hebben? Wat was ons leven wanneer Jezus niet de hel had overweldigd, opgestaan was en tot de Hemel was gevaren en niet de belofte had gegeven om weer te komen en de Zijnen tot Zich te nemen?

Hoe zou het met ons bestaan zijn gesteld wanneer de belofte van Zijn wederkomst niet ons leven zou bepalen? Een paar jaren over deze aarde gaan, wat vreugde beleven, wat teleurstellingen doormaken, geluk en leed, lachen en huilen, en aan het einde zou alles voorbij zijn. Zou zulk een leven zich lonen? Bij lange na niet! Een leven zonder de Verlosser, zonder de Opgestane, zonder Degene Die tot de hemel was opgevaren, zonder de Heer die wederkomt zou het arm en leeg zijn, uiteindelijk zelfs zinloos.

Daarom denken wij bij kerst vol dankbaarheid en vreugde aan hetgeen dat God Zijn Zoon tot verlossing van de mensheid naar de aarde heeft gestuurd. De engel verkondigde aan de herders: "Ziet, ik verkondig u grote vreugde, die aan het gehele volk geschieden zal; want u is heden de Heiland geboren, die Christus, de Heer, is, in de stad Davids." Daarvoor had hij geruststellend gemaand: "Vreest niet!" (Lukas 2:10-11).

Ook deze opmonterende troost maakt deel uit van de kerstvreugde. In een onrustige tijd waarin men voor veel bang kan zijn - voor oorlog, ongeluk en ziekte, voor nood, belastingen en beproevingen, voor ongerechtigheid en eenzaamheid - klinkt vol van belofte de kerstboodschap: God is met u!

"Toen ik den Heer zocht, antwoordde Hij mij, en redde mij uit al mijne vrees.", zo staat het in de Psalmen (Psalmen 34:5). Ook voor ons is van toepassing om God te zoeken. De herders gingen toendertijd naar Bethlehem, dat broodhuis betekent. In de kerkdienst halen wij vrede, vreugde en zegen. Wanneer de lieve God door woord en genade ons ontmoet en ons toeroept: "Vrees niet, want Ik begeleid u op de smalle weg naar het hemelse thuis", dan versterkt dat het geloof en de wetenschap: Jezus Christus is op de wereld gekomen en heeft door Zijn offer onze verlossing mogelijk gemaakt.

(Uit kerkdiensten van de Stamapostel).