Woord van de maand

Gezocht en niet meer verlaten

September 2003

De gezochte en niet meer verlaten stad, waarnaar in oude tijd de profeet Jesaja verwees (Jesaja 62:12), is een beeld van de gemeente die door Jezus is opgericht op de rots van het apostelambt. Daar staat het altaar van God, daar komt het heilige volk samen, de verlosten des Heren, daar ontmoet de hemelse Vader Zijn kinderen in liefde en genade.

Apostel Petrus betuigde: "Maar gij zijt het uitverkoren geslacht, het koninklijk priesterdom, het heilig volk, het volk des eigendoms." (1 Petrus 2:9). Wat is de voorwaarde om tot dit heilige volk gerekend te mogen worden? Er bestaat geen andere weg dan de wedergeboorte uit water en Geest, het ontvangen van de Heilige Waterdoop en de Heilige Verzegeling. Men zou zich kunnen opsluiten in een klooster, een leven lang kunnen vasten, bidden, werken en vrome boeken kunnen schrijven - dat alles bewerkstelligt niet dat men tot het volk van God behoort. "Tenzij iemand opnieuw geboren worde" (Johannes 3:5), met deze woorden beschreef de Zoon van God de weg langs welke men het kindschap Gods kan verkrijgen. En Apostel Paulus onderstreepte dit: "Maar wie Christus Geest niet heeft, die is de Zijne niet." (Romeinen 8:9).

Er is ook maar één weg om verlost te worden: de genade van onze Heer Jezus Christus. Zijn offerdood heeft de mogelijkheid geschapen, bevrijd te worden van de zondelast en van de aanspraak van de boze. De zondevergeving in naam van Jezus wordt verkondigd aan het altaar van God, in Zijn gemeente, in de gezochte en niet meer verlaten stad.

Wie zoekt haar dan, deze stad? Zielen die verdrietig zijn en behoefte hebben aan troost, allen die naar vrede en heil verlangen en de goddelijke waarheid zoeken. Zij allen ontvangen aan het altaar van de Heer Zijn woord en Zijn genade en daarmede troost en versterking, de vrede die de wereld niet kent, licht en leven. Ook uit de wereld van de geest komen velen naar deze gezochte stad, want ook zij hebben behoefte aan de zegeningen van het huis des Heren.

Wie zou deze stad willen verlaten waar zoveel liefde en genade wordt aangeboden? Het is een troosteloze aanblik als een stad wordt verlaten, hetzij door oorlogsgeweld of tengevolge van een epidemie. Het ziet er spookachtig uit in zulk een stad, alles vervalt en verrot.

Over Zijn stad echter, houdt de Heer Zijn beschermende hand! Daar wordt de bruid van Christus toebereid voor de dag van Zijn wederkomst. Hoe heerlijk is het voor de bewoners van deze stad om thans reeds te weten dat uit haar het voleindigde Jeruzalem in het licht zal voortkomen. Daarom stellen we alles in het werk om in deze stad, de gemeente van Christus, te blijven.

(Uit een dienst van de Stamapostel)