Woord van de maand

Elke goede gave

Juni 2003

Elke goede gave komt van boven. Zelfs in de natuurlijke schepping zijn voorbeelden te over van deze goddelijke wet. Het zonlicht dat de aarde verlicht en verwarmt en daardoor aards leven mogelijk maakt, komt van boven, evenals de regen die de aarde bevochtigt en ervoor zorgt dat deze vruchtbaar blijft. Wanneer Jakobus in zijn brief naar de volkomen gave verwijst die van boven komt, bedoelt hij niet zon en regen, maar alles wat God, de Vader des Lichts, voor de rijpwording van de ziel schenkt. (vgl. Jakobus 1:17)

Daartoe behoort in eerste instantie Zijn woord. Door het woord heeft God alles geschapen: het gesternte aan de hemel, continenten en oceanen, de bergen, de rivieren, de planten, de dieren en ten slotte de mensen, die een onsterfelijke ziel bezitten. Het levende woord van God is ook heden werkzaam en blijft tot in eeuwigheid. Het gaat uit van de troon van de Eeuwige en wordt door de Heilige Geest doorgegeven en aan de altaar van de Allerhoogste verkondigd. Het komt van boven om het geloof te versterken en te vermeerderen.

Ook de uitverkiezing tot het kindschap Gods is een volkomen gaven van boven, van de Vader des Lichts. Eer de grond der wereld gelegd was, heeft de Heer de Zijnen reeds uitverkoren. Wij konden daartoe niets bijdragen, we waren nog niet eens in het moederlichaam gevormd toen de uitverkiezing tot stand kwam. We moesten de uitverkiezing echter wel vastmaken. Dat gebeurde toen wij een andere gave van boven ontvingen: de zalving met de Heilige Geest. In de brief van Jakobus staat daarover geschreven: "Hij heeft ons gebaard naar Zijn wil door het woord der waarheid, opdat wij eerstelingen Zijner schepselen zouden zijn" (Jakobus 1:18).

Een gave Gods van onschatbare waarde is de genade. Zij maakt ons vrij van alle zonde en schuld. Geen enkele geest en geen enkele duivel kunnen aanspraak op ons maken wanneer wij de vergeving die door het offer van Christus is bewerkstelligd, in geloof aannemen. De Zoon van God schenkt in het Heilig Avondmaal ook innige gemeenschap met Hem. Daarin liggen onbeschrijflijke krachten verborgen die ons in staat stellen steeds meer gelijk te worden aan Jezus.

Voorts nemen wij als volkomen gaven van boven met dankbare harten Gods vrede en zegen in ontvangst, ook geloofsversterking en verdieping van de kennis, vreugde aan het werk van God en kracht op onze pelgrimsreis. Al deze gaven komen van de Vader des Lichts bij wie - zoals in de brief van Jakobus staat - "geen verandering is noch wisseling des lichts en der duisternis" (Jakobus 1:17).

God is de oorsprong van het licht, de bron van al het leven; Hij is almachtig en alwetend. Hij is onveranderlijk en trouw. Hij wil dat alle mensen geholpen worden. Daarom heeft Hij Zijn Zoon naar de aarde gezonden die door Zijn offer de grondslag voor de verlossing heeft gelegd. Jezus Christus heeft beloofd weder te komen. Het thuishalen van Zijn bruid zal de grootste gave zijn die van boven komt, van de Vader des Lichts. Laten we alle volkomen gaven die ons van boven geschonken zijn, gebruiken om waardig te worden teneinde te kunnen ingaan in de eeuwige heerlijkheid!

(Uit een dienst van de Stamapostel)